Giám đốc công ty cổ phần có phải ký hợp đồng lao động không?

0
174
Hợp đồng xây dựng trọn gói
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Giám đốc công ty cổ phần được hiểu như thế nào?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Giám đốc (Tổng giám đốc) do Hội đồng quản trị lựa chọn, bổ nhiệm một người trong số họ hoặc kí hợp đồng thuê một người khác với nhiệm kỳ không quá năm năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc gia hạn hợp đồng với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Giám đốc công ty cổ phần có phải ký hợp đồng lao động không?

Về thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động của công ty cổ phần phải căn cứ Khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp năm 2014. Ngoài ra, vấn đề bổ nhiệm một người hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải căn cứ theo Điều 157 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định như sau: ”Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này”.

hai doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật lao động thì vấn đề giao kết hợp đồng lao động giữa giám đốc hoặc tổng giám đốc với pháp nhân công ty có một số đặc điểm tương đối phức tạp. Như đã phân tích ở phân trên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần được hội đồng quản trị bổ nhiệm từ một trong thành viên trong số họ thì trường hợp này công ty không cần ký hợp đồng lao động, hội đồng quản trị cần họp lại và ra quyết định bổ nhiệm chức danh giám đốc/ tổng giám đốc công ty.

Nếu mà công ty muốn thuê mướn lao động bên ngoài công ty làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty thì phải kí hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2012. Quy định về thực hiện pháp luật hợp đồng lao động đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty sẽ do Hội đồng quản trị đảm nhận chức năng ký kết. Bởi vì theo Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014 quy định nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: ”Điều 149. Hội đồng quản trị 2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó”.

Vấn đề ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here