Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, quy định thế nào?

0
186
chi nhánh doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198
Đánh giá post

Trong trường hợp công ty muốn miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, tuy nhiên trong điều lệ công ty không quy định miễn nhiệm thì quy định của pháp luật về việc này thì sẽ được giải quyết như thế nào?

Miễn nhiệm thành viên
Luật sư tư vấn pháp luật – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Theo nguyên tắc tự chủ, hầu hết các công ty khi thành lập hay những cuộc họp công ty thường đưa ra những điều lệ của công ty. Một số công ty còn đưa vào trong Điều lệ việc miễn nhiệm một người đang là thành viên của Hội đồng quản trị; nhưng vi phạm những điều quy định được ghi trong Điều lệ của công ty. Và pháp luật tôn trọng quy định trong Điều lệ công ty.

Miễn nhiệm theo pháp định

Theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định thì:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp; hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

(i) Sửa đổi; bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

(ii) Định hướng phát triển công ty;

(iii) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

(iv) Bầu; miễn nhiệm; bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

(v) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35,0% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ; giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định

(vi) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

(vii) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp thì các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51.0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thàn; trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Nếu như trong điều lệ công ty không quy định về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. thì việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị. được thực hiện theo quy định tại Điều 143; Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó; việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị có thể được thực hiện bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp này nếu muốn thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51. 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here