Quên gia hạn nhãn hiệu, xử lý thế nào?

0
429
Chuyển đổi doanh nghiệp
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Nó giống như tài sản vô hình của cá nhân, tổ chức kinh doanh, mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phải tiến hành đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ để bảo vệ hàng hóa, dịch vụ của mình đã làm và sản xuất ra. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp quên không gia hạn nhãn hiệu thì cần phải làm thế nào.

Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên pháp lý Hồ Thị Ngọc Ánh – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài (24/7): 1900 6198

– Căn cứ pháp lý gia hạn nhãn hiệu

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi quy định của Thông tư 17/2009/TT-BKHCN và 01/2007/TT-BKHCN.

Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư 01/2008/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN.

Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP về Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và 18/2011/TT-BKHCN.

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN.

– Thủ tục gia hạn bảo hộ nhãn hiệu muộn

Hiện nay, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời gian bảo hộ trong thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, có thể được gia hạn liên tiếp 10 năm một lần và không bị giới hạn số lần gia han đăng ký nhãn hiệu. Do đó, nếu doanh nghiệp quên không gia hạn nhãn hiệu thì có thể thực hiện thủ tục gia hạn bảo hộ nhãn hiệu muộn.

Theo quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 và Thông tư 16/2016/TT-BKHCN thì quy định hiện hành quy định thời hạn của văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp và đối với mỗi lần 10 năm đối với một phần hoặc toàn bộ các danh mục sản phẩm hàng hóa dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân để được gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì phải làm hồ sơ theo thời gian luật định là 06 tháng khi mà giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó khi hết hiệu lực. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật cho phép các cá nhân, chủ văn bằng bảo hộ sẽ có thể tiến hành nộp đơn yêu cầu về việc gia hạn muộn hơn so với thời hạn mà pháp luật đã quy định nhưng thời gian đó không được vượt quá 06 tháng tính từ khi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đó hết hiệu lực và khi các cá nhân nộp muộn đơn thì phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn muộn cho mỗi tháng nộp muộn khi nộp hồ sơ gia hạn muộn.

Chủ doanh nghiệp
Luật sư tư vấn pháp luật – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

Bao gồm: Các cá nhân, tổ chức có yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nộp tờ khai theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Nếu tổ chức, cá nhân nộp đơn qua người đại diện thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật; Các cá nhân, tổ chức phải nộp bản gốc văn bằng bảo hộ để ghi nhận việc gia hạn thời gian vào giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; Chủ văn bằng bảo hộ nộp hồ sơ gia hạn và các phí, lệ phí, phí thẩm định, lệ phí gia hạn hiệu lực cho văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ và phí công bố quyết định cho việc gia hạn hiệu lực cho văn bằng bảo hộ qua các dịch vụ bưu chính viễn thông hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ.

Sau khi nhận được hồ sơ thì Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn của các tổ chức, cá nhân trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được đơn. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên cổng thông tin điện tử cục sở hữu trí tuệ trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, nếu trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và tổ chức, cá nhân phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

Ngoài ra, cục sở hữu trí tuệ ra sẽ không chấp nhận đơn và ra thông báo dự định từ chối gia hạn văn bằng bảo hộ và nêu rõ lý do trong thời hạn 02 tháng khi cục sở hữu trí tuệ yêu cầu kể từ ngày cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo để người có liên quan về đơn thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đơn yêu cầu gia hạn của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ không hợp lệ hoặc việc các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không đúng thủ tục quy định; Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đối với hàng hóa, dịch vụ tương ứng.

Nếu các cá nhân, tổ chức khi kết thúc thời gian mà cục sở hữu trí tuệ đã ấn định mà chủ văn bằng bảo hộ không tiến hành để bổ sung các hồ sơ mà cục sở hữu trí tuệ trả lại do không đạt yêu cầu hoặc các cá nhân, tổ chức đã không có ý kiến việc phản đối khi đơn bị trả lại hoặc khi các tổ chức, cá nhân có ý kiến phản đối nhưng lý do giải trình không chính đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ  ra quyết định về việc từ chối khi gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định.

Việc bảo hộ nhãn hiệu cho hàng hóa, sản phẩm dịch vụ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường và là cơ sở nền tảng pháp lý vững chắc cho chủ văn bằng bảo hộ khi có sự xâm phạm và có tính cam kết với người tiêu dùng về một nhãn hàng hóa có chất lượng và chính hãng, bảo vệ quyền lợi cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của mình sản xuất ra nên việc gia hạn văn bằng bảo hộ là việc rất cần thiết và các cá nhân, tổ chức hết sức lưu ý quan tâm để tránh văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực ảnh hưởng lớn đến nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm dịch vụ đã được đăng ký.

– Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here