Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Hoài Thương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Theo quy định tại điều 156 Luật doanh nghiệp năm 2020 việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do hội đồng quản trị thực hiện. Do vậy trước khi bầu chủ tịch hội đồng quản trị, các cổ đông tiến hành họp và bầu ra hội đồng quản trị. Sau đó hội đồng quản trị họp và bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.

Điều 156. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Việc bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị thực hiện và theo nguyên tắc đa số.

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Việc thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng nghĩa với việc chấm dứt tư cách cổ đông của cổ đông mà đây chỉ là thay đổi một chức danh trong công ty. Đối với trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Còn nếu có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Đối với công ty có Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì khi thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ dẫn đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Lúc này, công ty cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị, do đó chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm như đối với các thành viên của hội đồng quản trị theo khoản 1 điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020 gồm: – Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật này; – Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; – Có đơn từ chức; – Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Theo quy định tại điều 153 Luật doanh nghiệp năm 2020 về thẩm quyền của hội đồng quản trị theo đó Hội đồng quản trị có thể: “i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;“. Tuy vậy, thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Có cần thay đổi đăng ký kinh doanh khi thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị

Cần lưu ý rằng việc thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng nghĩa với việc chấm dứt tư cách cổ đông của cổ đông mà đây chỉ là thay đổi một chức danh trong công ty. Đối với trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật; thì, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Còn nếu có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nên nếu đối với công ty có Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì khi thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ dẫn đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Lúc này, công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.