Tài chính

Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ, diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong xã hội.

Đồng tác giả Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Quan niệm này vừa chỉ ra mặt cụ thể - hình thức biểu hiện bên ngoài, các quỹ tiền tệ, vừa vạch rõ mặt trừu tượng - bản chất bên trong là các quan hệ kinh tế trong phân phối các nguồn, phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.

Nguồn tài chính là khả năng về tài chính mà các chủ thể trong xã hội có thể khai thác, sử dụng nhằm thực hiện các mục đích của mình, có thể tồn tại dưới dạng tiền, tài sản vật chất hoặc phi vật chất. Sự vận động của các nguồn tài chính phản ánh sự vận động của những bộ phận của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Luôn thể hiện một khả năng về sức mua nhất định. Kết quả của quá trình phân phối các nguồn là sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định.

024 66 527 527
0.28325 sec| 871.695 kb