Áp dụng cho mọi chức vụ, xem ngay mẫu quyết định bổ nhiệm năm 2021

Bởi Cao Bích Tuyền - 26/06/2021
view 28
comment-forum-solid 0

Để bổ nhiệm một vị trí trong công việc, các công ty thường sử dụng các mẫu quyết định liên quan như quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng hay bổ nhiệm nhân sự. 

Áp dụng cho mọi chức vụ, xem ngay mẫu quyết định bổ nhiệm năm 2021 Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trường hợp cần quyết định bổ nhiệm

Để bổ nhiệm một vị trí trong công việc, các công ty thường sử dụng các mẫu quyết định liên quan như quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng hay bổ nhiệm nhân sự. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

- Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty;

- Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;

- Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên

...

Xem thêm: Quyết định bổ nhiệm, Những vấn đề phải biết 

Mẫu quyết định bổ nhiệm sử dụng cho mọi chức vụ

 

CÔNG TY …………….                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------------                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …………                                          --------------------------

………, ngày ..... tháng ..... năm .....

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm (1)……………………

--------------------------

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (2) CÔNG TY ……………

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty …………..…………………....……………………;

- Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông/Bà…...……………………,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh (3) ………………………………..…… đối với:

Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: ………....................

Sinh ngày: …………………………………... Dân tộc: ………………………

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ………………………..

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………...…………...

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (4): .…………………………………………

Nơi ở hiện tại (5): ………………………………………………………………..

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ (6)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Ông/Bà…….;                                                           Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (7);                    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Lưu:……

Chú thích (1) Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định này được soạn ra với mục đích bổ nhiệm chức danh nào? Ví dụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng phòng… (2) Căn cứ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, nêu chính xác cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm. Ví dụ: Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc… (3) Chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định này. Ví dụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng… (4) Ghi chính xác địa chỉ theo sổ hộ khẩu. (5) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố. (6) Căn cứ vào chức danh được bổ nhiệm, mỗi chức danh sẽ có quyền và nghĩa vụ khác nhau. Ví dụ quyền và nghĩa vụ của chức danh Giám đốc: - Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên; - Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; - Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên; - Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; - Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên; - Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; - Tuyển dụng lao động; - Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty. (7) Liệt kê đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định này.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Cao Bích Tuyền

Cao Bích Tuyền

https://luatcongty.vn Cao Bích Tuyền là sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hiện tại Bích Tuyền đang là content editor của website luatcongty.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.24881 sec| 995.164 kb