Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 24/08/2021
view 453
comment-forum-solid 0

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa chuẩn nhất dưới đây của chúng tôi sẽ là bản hợp đồng thông dụng mà các bạn có thể thỏa thuận lại các điều khoản cần thiết như phương thức giao nhận hàng, phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp.

hợp đồng mua bán hàng hóa Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng mua bán hàng hóa có giá trị pháp lý như thế nào?

“Hợp đồng mua bán hàng hóa là thỏa thuận giữa các bên xác lập hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; Bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bến bán, nhà hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.”

Như vậy hợp đồng mua bán hàng hóa có giá trị pháp lý để làm căn cứ cho hoạt động chuyển giao hàng hóa mua bán và thanh toán tiền mua hàng. Kèm theo đó các bên được quyền thỏa thuận trong hợp đồng các điều khoản để bảo vệ quyền lợi cho mình. Đây cũng là ưu điểm của việc mua bán có hợp đồng và mua bán không lập hợp đồng trên thực tế.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------o0o-----------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Số:        /2020/HĐMB - Căn cứ luật thương mại năm 2005 - Căn cứ bộ luật dân sự năm 2015. - Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên. Hôm nay, ngày      tháng      năm 2020., tại                      Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY

Địa chỉ:                      Mã số doanh nghiệp                        Đại diện bởi: Ông NGUYỄN VĂN A      Chức vụ: Giám đốc Mã số thuế:               Tài khoản số:            Ngân hàng (Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN BÁN: CÔNG TY

Địa chỉ:                      Mã số doanh nghiệp                        Đại diện bởi: Ông  TRẦN VĂN B      Chức vụ: Giám đốc Mã số thuế:               Tài khoản số:            Ngân hàng (Sau đây gọi tắt là Bên B) Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

✔  Tên hàng hoá; Đơn vị; Số lượng; Đơn giá; (VNĐ); Thành tiền; (VNĐ) ✔  Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhẫn hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) ✔  Giá cả trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn Hợp đồng là: 12 tháng kể từ ngày 11/03/2020 đến hết ngày  11/03/2021              .               

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán chưa bao gồm 10% VAT là: 1.000.000.000 đồng/ lô hàng  (Bằng chữ:  Một tỷ đồng Việt Nam) 3.2 Thời hạn thanh toán: Mỗi một lô hàng khi Bên B xuất ra Bên A sẽ thanh toán làm hai lần: Lần 1: 50% tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên B giao hàng. Lần 2: 50% giá trị còn lại, sau 05 ngày kể từ ngày Bên B giao hàng. (Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày tết - Hoặc các bên có thể định nghĩa lại ngày áp dụng) 3.3 Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khi Bên A thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên B có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên A theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN

Bên bán chuyển giao tài sản cho Bên mua tại ... (Thỏa thuận địa điểm giao hành rất quan trọng trong việc miễn nghĩa vụ của bên bán) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

5.1 Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên Bán cung cấp cho tới khi hàng đến … 5.2 Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng cho Bên mua tại … 5.3 Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

6.1 Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ  kho xưởng của mình đến 6.2 Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng. 6.2 Thanh toán theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này. 6.3 Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên Bán vận chuyển hàng hoá đến địa điểm giao nhận tại Điều 4.

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau …………. ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

8.1 Đối với Bên Bán: - Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm. - Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm. 8.2 Đối với bên mua: - Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại  Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm. - Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì có quyền khởi kiện tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau: - Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này. - Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. - Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản, các bản có giá trị  pháp lý như nhau.

PHẦN KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC BÊN
 

Mẫu dịch hợp đồng mua bán bằng tiếng anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Independence – Freedom – Happiness ==== J ====

HỢP ĐỒNG MUA BÁN PURCHASE AND SALE CONTRACT

Số: …. /SV/ HĐMB No.: …. /SV/ HDMB – Căn cứ vào Luật Thương mại có hiệu lực ngày 01/01/2006. – Pursuant to the Commercial Law with the effect from 01 January 2006. – Căn cứ vào Luật Dân sự có hiệu lực ngày 01/01/2006. – Pursuant to the Civil Code with the effect from 01 January 2006. Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại ……………….., Chúng tôi gồm Today, dated … … …… , at ………………………, we are:

BÊN A (Bên Mua):  PARTY A (Buyer): 

Địa chỉ : ……………….. Address : ……………….. Mã số thuế : ……………………… Tax code : ……………………… Tài khoản : ……………………… Account No. : ……………………… Do Ông : ……………………… làm đại diện Represented by : ……………………… Chức vụ : Position :

BÊN B (Bên Bán): PARTY B (Seller):

Địa chỉ : ……………….. Address : ……………….. Mã số thuế : ……………………… Tax code : ……………………… Tài khoản : ……………………… Account No. : ……………………… Do Ông : ……………………… làm đại diện Represented by : ……………………… Chức vụ : Position :

Sau khi thỏa thuận, Bên A đồng ý mua, bên B đồng ý bán sản phẩm may mặc, được quy định tại các điều khoản cụ thể như sau After discussion, Party A agrees to buy and Party B agrees to sell garment product with the terms and conditions as follows:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – GIÁ CẢ ARTICLE 1: NAME OF GOODS – QUANTITY – PRICE

– Bên A thiết kế mẫu sản phẩm gửi cho bên B, bên B chào vải theo đúng yêu cầu chất liệu vải của bên A đã yêu cầu và bên A ký xác nhận mẫu vải sử dụng để may sản phẩm cho bên B, làm căn cứ để sản xuất theo mẫu của bên A – Party A shall design the product sample and send it to Party B. Party B shall offer the fabrics as required by Party A and Party A shall sign the fabric sample to be used to make the product for Party B as a basis for production according to the sample of Party A. – Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn về qui cách chất lượng hàng hoá – được căn cứ theo mẫu đã chào nêu trên. Bên A được quyền thông báo bằng văn bản cho Bên B về số lượng sản phẩm không đạt chất lượng (nếu có: như bị loang màu, thiếu sợi, bẩn…), và hai bên cùng bàn bạc giải pháp xử lý phù hợp và hiệu quả nhất (như sửa chữa, đổi, trả…). – Party B shall be fully responsible for the specification and quality of goods – based on the sample mentioned above. Party A shall have the right to notify Party B in writing of the quantity of products which fail to meet quality requirements (if any, such as patchy color, lack of fiber, dirty cloth, etc.), and the two parties shall discuss to find the most appropriate and effective solution (such as repair, exchange, return, etc.).

ĐIỀU 2: Thời gian – Địa điểm – Phương Thức giao nhận ARTICLE 2: Time – Location – Method of delivery

– Thời gian giao hàng: Bên B giao hàng cho bên A đúng 30 ngày kể từ ngày cả 2 bên ký xác nhận mẫu đối (sản phẩm đã đóng gói bao bì). – Time of delivery: Party B shall deliver goods to Party A within 30 days from the date on which the parties sign the reference sample (packaged products). – Địa điểm và phương thức giao nhận: Bên B giao hàng cho Bên A tại Cảng xuất hàng Hồ Chí Minh theo điều kiện FOB. – Place and method of delivery: Party B shall deliver goods to Party A at Ho Chi Minh Port according to FOB conditions. – Chứng từ vận chuyển yêu cầu cho mỗi đợt giao hàng + Hoá đơn GTGT: 01 bản chính + Phiếu đóng gói: 01 bản chính và 02 bản photo – Shipping documents required for each shipment + Vat invoice: 01 original + Packing list: 01 original and 02 copies.

Có thể bạn quan tâm: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

ĐIỀU 3: Thanh toán ARTICLE 3: Payment

Thanh toán bằng chuyển khoản được chia làm 02 đợt: Payment shall be made by bank transfer in 02 installments: + Đợt 1: Bên A thanh toán cho bên B 50% tổng giá trị hợp đồng sau khi Hợp đồng được ký. + 1st installment: Party A shall pay 50% of the total contract value to Party B after the contract is signed. + Đợt 2: Bên A thanh toán cho bên B số tiền 50% tổng giá trị hợp đồng còn lại ngay trước khi xuất hàng. + 2nd installment: Party A shall pay the remaining 50% of the total contract value to Party B just before delivery.

ĐIỀU 4: Điều khoản chung ARTICLE 4: General terms

– Các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến hợp đồng này, sẽ được các bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Sau thời gian đó nếu giải quyết qua thương lượng không thoả mãn yêu cầu các bên, thì các bên có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giải quyết vụ việc. Quyết định của Toà án là cuối cùng, buộc các bên phải thực hiện. – Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be settled by the parties in a spirit of cooperation within 01 month from the date on which the dispute arises. After that, if no agreement can be reached by the parties, either party shall have the right to refer the dispute to the competent People’s Court in accordance with the provisions of law for settlement. The decision of the court shall be final and binding on the parties. – Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau để thực hiện. – This contract is made in 02 original copies. Each party keeps 01 copy with equal legality for implementation. – Hợp đồng sau khi được hai bên thực hiện, nếu không có khiếu nại hoặc tranh chấp, xem như đã được thanh lý. – The contract, after the implementation of the two parties, if there are no complaints or disputes, shall be deemed liquidated.

                     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                             REPRESENTATIVE OF PARTY A                             ĐẠI DIỆN BÊN B                                                           REPRESENTATIVE OF PARTY B       

                      

Tìm hiểu thêm những nội dung có liên quan tại: Luật công ty, trang chia sẻ kiến thức pháp luật

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.34838 sec| 1086.484 kb