Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 24/06/2021
view 3680
comment-forum-solid 0
Chỉ huy trưởng công trình là gì? Những nội dung cần có trong quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung này trong bài viết sau đây.

1- Chỉ huy trưởng công trình là gì

Khoản 2 Điều 157 Luật xây dựng năm 2014 quy định về điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình như sau: “Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp”. 

2- Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trình khi xây dựng công trình

Điều 53 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP có quy định cụ thể về điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường như sau:

“1- Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau: (a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 01 (một) công trình cấp I hoặc 02 (hai) công trình cấp II cùng loại; (b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng II; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 01 (một) công trình cấp II hoặc 02 (hai) công trình cấp III cùng loại; c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 02 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

2- Phạm vi hoạt động: Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại;  Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II cùng loại trở xuống;  Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp III, cấp IV cùng loại”.

Theo quy định trên, những người đủ tiêu chuẩn đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường hạng I, II, III đều có thể làm chỉ huy trưởng công trình hạng IV. Chỉ huy trưởng công trình mọi cấp phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng căn cứ theo quy định tại Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động theo Điều 51 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP theo từng hạng và kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công trình theo từng hạng tương ứng. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công công trình xây dựng. 

Căn cứ theo Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có quy định về điều kiện đươc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng như sau:

(i)  Phạm vi hoạt động: (+) Đối với giám sát thi công hạng I: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề; (+) Đối với giám sát thi công hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; (+) Đối với giám sát thi công hạng III: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp II cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

(ii) Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: (+)  Đối với giám sát thi công hạng I: Đã làm giám sát trưởng hoặc đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; (+) Đối với giám sát thi công hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; (+) Đối với giám sát thi công hạng III: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

3- Về quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

- Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và điều hành thi công công trình theo đúng quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng đã được ban hành theo Nghị định của Chính phủ.  Căn cứ vào quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng, nhân sự công ty đảm trách vị trí chỉ huy trưởng công trình sẽ thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của mình trong việc chỉ huy thi công, xây dựng công trình, quyết định được đúng tiến độ dự án; đồng thời trưởng công trình sẽ chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và pháp luật về mọi hoạt động, công việc, việc làm diễn ra trên công trường theo sự chỉ huy, giám sát của mình.

- Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình gồm những thông tin

Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình cần có nội dung các thông tin sau: 

(i) Quốc hiệu, tiêu ngữ; 

(ii) Tên công ty, số quyết định; 

(ii) Tên quyết định bổ nhiệm;

(ii) Người có thẩm quyền ra quyết định;

(ii) Các căn cứ để thực hiện việc bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình (ghi rõ tên công trình, các hợp đồng đã ký kết);

(ii) Thông tin nhân sự được bổ nhiệm, ghi rõ trình độ chuyên môn; 

(ii) Trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trình;

(ii) Hiệu lực của quyết định và trách nhiệm thi hành quyết định;

(ii) Nơi nhận quyết định và chữ ký của người có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest 

4- Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng

Sau đây là mẫu bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình, tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày ... tháng ... năm ......

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

- Căn cứ hợp đồng số ............ ngày … tháng … năm ...... của doanh nghiệp ............

- Căn cứ vào tình hình thi công thực tế tại hiện trường công trình xây dựng công trình sửa chữa nâng cấp công trình ............

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của cán bộ.

Xét đề nghị chủ doanh nghiệp bổ nhiệm ông ............ làm chỉ huy trưởng công trình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông ............ - Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng cầu đường là cán bộ của doanh nghiệp ............ thực hiện nhiệm vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng công trình sửa chữa nâng cấp công trình ............

Điều 2. Ông............ chịu trách nhiệm trước chủ doanh nghiệp và trước pháp luật về việc chỉ đạo và điều hành thi công công trình theo nội dung của quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định ............ ngày ............ của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phó phòng Kế hoạch kỹ thuật, phòng Hành chính - Tổng hợp và các ông có tên trên căn cứ vào quyết định này để thi hành.

............, ngày ... tháng ... năm ............

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.95060 sec| 1039.695 kb