Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/ trưởng kế toán

Bởi Huỳnh Thu Hương - 24/06/2021
view 1281
comment-forum-solid 0

Vị trí kế toán trưởng trong mỗi công ty giữ vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng. Luật công ty sẽ cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán  mới nhất.

Bổ nhiệm kế toán cần lưu ý điều gì Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật , gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/kế toán là gì 

Kế toán trưởng của công ty là một vị trí đặc biệt quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp, kế toán trưởng phải là người có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực kế toán và thông thường là người có kinh nghiệm không chỉ về học vấn, kiến thức mà kinh nghiệm thực tiễn là điều vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Kế toán trưởng giỏi, giàu kinh nghiệm có thể giúp doanh nghiệp rất nhiều trong quá trình quản lý tài chính và đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thuế và đương nhiên họ chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp và dưới quyền quản lý duy nhất của một người (thường là Chủ tịch hội đồng quản trị/Giám đốc).

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng một phần ghi nhận rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều quan trọng hơn là thể hiện trách nhiệm của họ trong việc quản lý, giám sát hoạt động tài chính và thuế của doanh nghiệp.

Bạn có thể tham khảo thêm về mẫu quyết định bổ nhiệm

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán 

i) Ghi đầy đủ và rõ ràng nội dung thông tin member của người được bổ nhiệm. Gồm có họ tên đầy đủ, năm sinh, giới tính, dân tộc bản địa, quốc tịch, số chứng minh thư, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại, chức vụ hiện tại đang đảm nhận của người được bổ nhiệm.

ii) Những quyền lợi được hưởng và cả những trách nhiệm phải thực hiện của người được bổ nhiệm

iii) Trách nhiệm và nghĩa vụ của đa số cơ quan và tổ chức phát hành hoặc có liên quan

vi)  Xác nhận của đa số bên có liên quan vì mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ có hiệu lực thi hành khi có chữ ký và đóng dấu rõ ràng của ban giám đốc và người được bổ nhiệm. Chưa dừng lại ở đó thì mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm ngày được ký.

Mẫu quyết định, quyết định bổ nhiệm, kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn

CÔNG TY TNHH ... …..***….. Số: .../20../QĐ – ……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …..***..... Hà Nội, ngày tháng năm 20....

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH.................

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty....

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ......................

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH ...... ;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH...... ;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./…............…. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …….... do công an ........... cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………...........

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………................

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH...........................

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như Điều 3 Lưu VP T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH

Mẫu quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên (nhân viên kế toán)

CÔNG TY ................. ......................... SỐ: 02/QĐ/GĐ/...... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----o0o---- ......, ngày ...... tháng ...... năm 20......

QUYẾT ĐỊNH CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY .....................................

V/v: Bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.......

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm: ...............................................

Sinh ngày: ..................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................

Chỗ ở hiện tại:............................................................

CMTND số: ..................................................................

Giữ chức vụ: Kế toán viên Công ty: ........................

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

1. Kế toán viên có các quyền sau:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Lập các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

2. Kế toán viêncó các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Điều 3: Ông/ Bà ................................... và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như Điều 1

- Lưu VP

Tư vấn luật doanh nghiệp quyết định theo điều lệ của công ty là gì? Thay đổi cách đăng ký kinh doanh là gì? Cập nhật cách thành lập công ty mới nhất các đơn vị công ty cổ phần? Công ty cổ phần nước ngoài là gì? quyết định điều? trưởng công ty cổ...thành lập Các bạn có thể gửi câu hỏi về cho ty qua hộp thư chat những thắc mắc trên của bạn sẽ sớm được giải thích.  

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.83603 sec| 1050.383 kb