Mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ mới nhất

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 29/08/2021
view 213
comment-forum-solid 0
Hợp đồng kinh tế là gì? Nội dung của hợp đồng kinh tế được thể hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các kiến thức về hợp đồng kinh tế.

1. Hợp đồng kinh tế là gì?

Hiện nay không còn tồn tại khái niệm pháp lý về hợp đồng kinh tế vì Pháp lệnh hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực.

Tuy nhiên, dựa trên pháp lệnh này thì chúng ta có thể hiểu hợp đồng kinh tế là văn bản thể hiện các giao dịch, thoả thuận giữa các bên ký kết thực hiện các hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận khác có liên quan đến mục đích kinh doanh, trong một hợp đồng kinh tế phải có quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ các bên.

Do đó, hiện nay, hợp đồng kinh tế sẽ tồn tại dưới những tên gọi cụ thể, khác nhau tùy theo tính chất và mục đích của đối tượng giao kết hợp đồng.

Ví dụ: Hợp đồng mua bán hàng hóa; Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại; Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ; Hợp đồng mua bán tài sản; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng trao đổi tài sản; Hợp đồng tặng cho tài sản; Hợp đồng vay tài sản; Hợp đồng thuê tài sản…

Có thể hiểu rằng hợp đồng kinh tế có vai trò trung gian, cầu nối giao kết giữa các chủ thể, phần lớn các cá nhân, tổ chức làm kinh doanh đều phải ký kết hợp đồng kinh tế, chính vì thế đây là văn bản đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế và sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

2. Mẫu hợp đồng kinh tế

Dưới đây là mẫu hợp đồng kinh tế về thi công công trình trong lĩnh vực xây dựng.

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: ............/HĐKT

Hôm nay, ngày ....... tháng .......năm.........tại....................................

Chúng tôi gồm có:

Đại diện bên A:

Đại diện:.............................................................. Chức vụ:.....................................

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

Tài khoản...............................................................................................................

Mã số thuế: ..........................................................................................................

Điện thoại : ...........................................................................................................

Đại diện bên B:

Đại diện:........................................................................... Chức vụ: .....................

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................

Tài khoản : ...........................................................................................................

Mã số thuế: ..........................................................................................................

Điện thoại : ..........................................................................................................

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:

Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý  giao cho bên B nhận thi công công trình: ................................................, với khối lượng công việc cụ thể như sau:.......................................................................

ĐIỀU II: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

ĐIỀU III: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày khởi công : Ngày......tháng......năm............

Ngày hoàn thành : Ngày......tháng........năm ...........

Điều IV : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:

Giá trị hợp đồng trước thuế là: ..................................

Thuế VAT 10%: ..................................

Tổng giá trị hợp đồng: .................................

(Bằng chữ: .....................................................................................)

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.

Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Điều V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Trách nhiệm A:

Bàn giao mặt bằng cho bên B thi công, hồ sơ thiết kế thi công.

Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sửa chữa thi công công trình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình.

Trách nhiệm bên B:

Lập phương án thi công trên cơ sở thiết kế kỹ thuật.

Huy động nhân lực, máy móc thi công theo phương án được duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật công trình.

Tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Điều VI: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận về chất lượng, tiến độ công trình, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Nếu bên B thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng  của công trình phải sửa chữa và làm lại.

Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế.

Điều VII: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực từ  ngày ký

ĐẠI DIỆN BÊN A   (Ký tên, đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN B  (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest

3. Mẫu hợp đồng kinh tế tiếng anh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness ==== * ====

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

PURCHASE AND SALE CONTRACT

Số: …. /SV/ HĐMB

No.: …. /SV/ HDMB

Căn cứ vào Luật Thương mại

Pursuant to the Commercial Law

Căn cứ vào Luật Dân sự

Pursuant to the Civil Code

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại ……………….., Chúng tôi gồm

Today, dated … … …… , at ………………………, we are:

BÊN MUA (Sau đây gọi tắt là Bên A):

BUYER (Hereinafter referred to as Party A):  

Địa chỉ: ………………..

Address: ………………..

Mã số thuế: ………………………

Tax code: ………………………

Tài khoản: ………………………

Account No.: ………………………

Do Ông: ……………………… làm đại diện

Represented by: ………………………

Chức vụ:

Position:

BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là Bên B):

SELLER (Hereinafter referred to as Party B):

Địa chỉ: ………………..

Address: ………………..

Mã số thuế: ………………………

Tax code: ………………………

Tài khoản: ………………………

Account No.: ………………………

Do Ông: ……………………… làm đại diện

Represented by: ………………………

Chức vụ:

Position:

Sau khi thỏa thuận, Bên A đồng ý mua, bên B đồng ý bán sản phẩm may mặc, được quy định tại các điều khoản cụ thể như sau After discussion, Party A agrees to buy and Party B agrees to sell garment product with the terms and conditions as follows:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – GIÁ CẢ

ARTICLE 1: NAME OF GOODS – QUANTITY – PRICE

Bên A thiết kế mẫu sản phẩm gửi cho bên B, bên B chào vải theo đúng yêu cầu chất liệu vải của bên A đã yêu cầu và bên A ký xác nhận mẫu vải sử dụng để may sản phẩm cho bên B, làm căn cứ để sản xuất theo mẫu của bên A Party A shall design the product sample and send it to Party B. Party B shall offer the fabrics as required by Party A and Party A shall sign the fabric sample to be used to make the product for Party B as a basis for production according to the sample of Party A. Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn về qui cách chất lượng hàng hoá – được căn cứ theo mẫu đã chào nêu trên. Bên A được quyền thông báo bằng văn bản cho Bên B về số lượng sản phẩm không đạt chất lượng (nếu có: như bị loang màu, thiếu sợi, bẩn…), và hai bên cùng bàn bạc giải pháp xử lý phù hợp và hiệu quả nhất (như sửa chữa, đổi, trả…). Party B shall be fully responsible for the specification and quality of goods – based on the sample mentioned above. Party A shall have the right to notify Party B in writing of the quantity of products which fail to meet quality requirements (if any, such as patchy color, lack of fiber, dirty cloth, etc.), and the two parties shall discuss to find the most appropriate and effective solution (such as repair, exchange, return, etc.).

ĐIỀU 2: Thời gian – Địa điểm – Phương Thức giao nhận

ARTICLE 2: Time – Location – Method of delivery

Thời gian giao hàng: Bên B giao hàng cho bên A đúng 30 ngày kể từ ngày cả 2 bên ký xác nhận mẫu đối (sản phẩm đã đóng gói bao bì). Time of delivery: Party B shall deliver goods to Party A within 30 days from the date on which the parties sign the reference sample (packaged products). Địa điểm và phương thức giao nhận: Bên B giao hàng cho Bên A tại Cảng xuất hàng Hồ Chí Minh theo điều kiện FOB. Place and method of delivery: Party B shall deliver goods to Party A at Ho Chi Minh Port according to FOB conditions. Chứng từ vận chuyển yêu cầu cho mỗi đợt giao hàng Hoá đơn GTGT: 01 bản chính Phiếu đóng gói: 01 bản chính và 02 bản photo Shipping documents required for each shipment Vat invoice: 01 original Packing list: 01 original and 02 copies

ĐIỀU 3: Thanh toán ARTICLE 3: Payment

Thanh toán bằng chuyển khoản được chia làm 02 đợt: Payment shall be made by bank transfer in 02 installments:

Đợt 1: Bên A thanh toán cho bên B 50% tổng giá trị hợp đồng sau khi Hợp đồng được ký. 1st installment: Party A shall pay 50% of the total contract value to Party B after the contract is signed.

Đợt 2: Bên A thanh toán cho bên B số tiền 50% tổng giá trị hợp đồng còn lại ngay trước khi xuất hàng. 2nd installment: Party A shall pay the remaining 50% of the total contract value to Party B just before delivery.

ĐIỀU 4: Điều khoản chung ARTICLE 4: General terms

Các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến hợp đồng này, sẽ được các bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Sau thời gian đó nếu giải quyết qua thương lượng không thoả mãn yêu cầu các bên, thì các bên có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giải quyết vụ việc. Quyết định của Toà án là cuối cùng, buộc các bên phải thực hiện. Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be settled by the parties in a spirit of cooperation within 01 month from the date on which the dispute arises. After that, if no agreement can be reached by the parties, either party shall have the right to refer the dispute to the competent People’s Court in accordance with the provisions of law for settlement. The decision of the court shall be final and binding on the parties. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau để thực hiện. This contract is made in 02 original copies. Each party keeps 01 copy with equal legality for implementation. Hợp đồng sau khi được hai bên thực hiện, nếu không có khiếu nại hoặc tranh chấp, xem như đã được thanh lý. The contract, after the implementation of the two parties, if there are no complaints or disputes, shall be deemed liquidated.
ĐẠI DIỆN BÊN A  REPRESENTATIVE OF PARTY A  ĐẠI DIỆN BÊN B REPRESENTATIVE OF PARTY B

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

4. Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.24412 sec| 1090.727 kb