HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU QUẦN ÁO

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 24/09/2021
view 1111
comment-forum-solid 0

Hợp đồng xuất khẩu quần áo là một dạng hợp đồng kinh tế đơn giản, với những thỏa thuận cơ bản về trách nhiệm các bên, hàng dệt may đã có thể được xuất khẩu qua biên giới sau khi hoàn thành những thủ tục hải quan cần có. Các phần trong hợp đồng cần lưu ý khi soạn thảo bao gồm: trách nhiệm các bên, trách nhiệm về giấy phép, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giá cả quy đổi, thuế, quy định các bên và các hiệp định song phương giữa 2 quốc gia,…Sau đây, công ty Luật TNHH Everest xin được cung cấp đến quý độc giả mẫu hợp đồng xúa khẩu quần áo mới nhất

hợp đồng xuất khẩu quần áo Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu hợp đồng xuất khẩu quần áo mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY

< HĐ Số:……………../HĐXKHDM >

Căn cứ:

  • Bộ Luật Dân Sự 2015;
  • Luật Thương Mại 2005;
  • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007;
  • Các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Theo sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày…….tháng…….năm tại trụ sở:………………………………………, Chúng tôi gồm:

  1. Thông tin các bên :

  1.Công ty TNHH ……………………………( Bên Xuất Khẩu – gọi là Bên A)

  Trụ sở công ty:………………………………………………………………….

   Người Đại Diện: Ông/ Bà:……………………………………………………..

   Chức vụ:……………………………………………………………………….

   GCNDKDN số:………………………………………………………………..

   Mã số thuế:……………………………………………………………………

   Số FAX:………………………………………………………………………

   TK Ngân Hàng số:……………………………………………………………

  Tại Ngân Hàng………………………………chi nhánh……………………..

   Đại Diện theo Ủy quyền:Ông/ Bà:( nếu có ):…………………………………

   Văn Bản Ủy Quyền số:………………………………………………………..

   CCCD/CMND số:…………………………………………………………….

   Ngày cấp:…………………………………Nơi cấp:…………………………

   Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

   Nơi cư trú hiện này:…………………………………………………………..

   SĐT:…………………………………………………………………………..

2.  1.Công ty TNHH ……………………………( Bên Nhập Khẩu – gọi là Bên B)

  Trụ sở công ty:………………………………………………………………….

   Người Đại Diện: Ông/ Bà:……………………………………………………..

   Chức vụ:……………………………………………………………………….

   GCNDKDN số:………………………………………………………………..

   Mã số thuế:……………………………………………………………………

 Số FAX:………………………………………………………………………

   TK Ngân Hàng số:……………………………………………………………

  Tại Ngân Hàng………………………………chi nhánh……………………..

   Đại Diện theo Ủy quyền:Ông/ Bà:( nếu có ):…………………………………

   Văn Bản Ủy Quyền số:………………………………………………………..

   CCCD/CMND số:…………………………………………………………….

   Ngày cấp:…………………………………Nơi cấp:…………………………

   Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

   Nơi cư trú hiện này:…………………………………………………………..

   SĐT:…………………………………………………………………………..

Tại trụ sở…………………………., Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất các điều khoản trong hợp đồng như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

1. Hàng hóa cụ thể :

 Tổng số lượng đơn giá:…………………………………………………………….

– Thành tiền:…………………………………………………………………………

2. Chất lượng, quy chuẩn về hàng dệt may:

– Loại sản phẩm :……………………………………………………………………

– Tiêu chuẩn cụ thể sẽ được thể hiện trong phụ lục Hợp đồng này.

Điều 2: Giá và phương thức thanh toán

1.Giá trị của hợp đồng này:………………………………………………………… ( chưa bao gồm … % thuế GTGT , …. % thuế xuất nhập khẩu hàng hóa và các phí, lệ phí khác,…..)

Bằng chữ:…………………………………………………………………………….

2. Phương thức thanh toán:

2.1. Thanh toán được chia làm ….. đợt. Mỗi đợt Bên B sẽ đặt hàng bên A cụ thể số lượng hàng hóa và phải có đơn hàng cụ thể gửi cho bên A. Với mỗi đơn hàng, thì Bên B sẽ phải thanh toán trước ……..% số tiền hàng cho mỗi đơn hàng. Khi Bên B tiến hành nhận hàng , kiểm tra hàng hóa và ghi nhận không có vấn đề gì thì bên A sẽ được nhận phần thanh toán còn lại của đơn hàng.Nếu như bên B đã kiểm tra và đã nhận hàng thì mọi vấn đề phát sinh của hàng hóa bên B phải tự chịu trách nhiệm, trừ trường hợp vấn đề phát sinh mà Bên B không biết , không phải biết và bên A không thông báo trước.

– Đồng tiền thanh toán :…………………………………………………………….

– Ngân hàng thanh toán:……………………………………………………………

2.2.Địa điểm giao hàng:……………………………………………………………

Hình thức giao hàng:………………………………………………………………

Thời hạn giao hàng………………………………………………………………..

2.3.Chứng từ, hóa đơn khi tiến hành giao hàng

– Khi Bên A giao hàng thì có trách nhiệm cung cấp đơn đặt hàng, hóa đơn GTGT, Hóa đơn chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu , và các giấy tờ thanh toán khác.

– Hai bên tiến hành kiểm tra hàng hóa và bên B đưa ra ý kiến trước khi nhận và thanh toán hàng hóa

– Việc giao hàng và thanh toán phải có biên bản lập xác nhận.

2.4.Kiểm tra hàng hóa

– Số lượng hàng hóa được hiển thị rõ trong đơn hàng, tiêu chuẩn và chất lượng hàng hóa được nêu rõ trong phụ lục hợp đồng này.

– Trường hợp hàng hóa giao thiếu như trong các đơn hàng thì Bên B tiến hành nhận hàng đã giao và ấn định thời gian để Bên A giao tiếp phần còn thiếu. Thời hạn giao tiếp phần thiếu:…………Các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu kho, vận chuyển , bàn giao trong thời gian này cho đến khi phần thiếu được Bên B kiểm tra và nhận thì Bên A có trách nhiệm thanh toán. Trong trường hợp số lượng hàng hóa không đủ để hoàn thành nghĩa vụ với các bên thứ 3, khiến cho Bên B thiệt hại thì căn cứ vào thiệt hại Bên B yêu cầu Bên A phải bồi thường thiệt hại. Phần bồi thường thiệt hại sẽ được quy định trong Điều

– Trường hợp hàng hóa giao thừa Bên B có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra, nếu nhận thì phải thanh toán theo đơn giá đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Trường hợp hàng hóa không đúng như tiêu chuẩn, chất lượng trong phụ lục hợp đồng dẫn đến không thể thực hiện giao dịch thì tương ứng mỗi đơn hàng, Bên B gửi thông báo hủy đơn hàng đấy trong thời hạn……. ngày cho Bên A. Bên A có nghĩa vụ phải trả lại phần thanh toán trước cho Bên B

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện hợp đồng tính từ ngày……. Tháng…..năm  đến ngày…..tháng…. năm

– Đối với mỗi đơn hàng thì thời gian thực hiện cụ thể thể hiện trong đơn hàng đấy.

– Thời gian giao hàng được ghi trong Điều 2 Hợp đồng này.

– Trường hợp Bên A giao hàng sớm hơn dự kiến thời gian trong hợp đồng thì phải thông báo cho bên B biết và Bên B phải trả lời bằng văn bản về việc có chấp nhận nhận hàng sớm hay không.

– Thời hạn thanh toán là khi Bên A giao đủ về số lượng đúng về chất lượng và Bên B đã đồng ý với việc kiểm tra không có bất kỳ một vấn đề nào và đã hoàn thành thủ tục về quyền sở hữu tài sản.

2. Trong mỗi đơn hàng , nếu Bên B thanh toán không đủ số tiền mà không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng thì Bên A yêu cầu rời thời hạn thanh toán là…….. Thời gian chậm thanh toán thì Bên B phải trả lãi chậm trả trong phần thanh toán còn thiếu cho bên B. Trường hợp viẹc thanh toán chậm làm gây thiệt hại cũng như việc không đạt được mục đích trong hợp đồng thì Bên A yêu cầu Bên B Bồi thường thiệt hại.

3. Việc thông báo thanh toán , thông báo giao hàng , đưa ra ý kiến, yêu cầu thì các bên đều thống nhất ấn định thời gian là:………………..

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A

– Giao hàng đúng với số lượng , chất lượng , địa điểm , thời gian đã thỏa thuận;

– Cung cấp thông tin về hàng hóa cho Bên B;

– Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

– Thông báo cho Bên B về các vấn đề phát sinh;

– Cung cấp các chứng từ , hóa đơn thanh toán cho Bên B;

– Thanh toán các chi phí trong thời gian chậm giao hàng, giao bù hàng còn thiếu;

– Yêu cầu Bên A thanh toán ;

– Gửi thông báo yêu cầu nhận hàng cho Bên B;

– Yêu cầu trả lãi chậm trả nếu Bên B vi phạm thời hạn thanh toán;

– Yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B vi phạm.

2. Trách nhiệm của Bên B

– Thanh toán đúng với số lượng, chất lượng , địa điểm , thời gian đã thỏa thuận;

– Kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán;

– Nhận hàng nếu kiểm tra thấy đã đủ về số lượng , chất lượng;

– Thanh toán phần hàng dôi ra nếu nhận phần giao thừa;

– Cung cấp thông tin cho Bên A;

– Chịu trách nhiệm cho hàng hóa kể từ khi nhận hàng và không có ý kiến gì;

– Đưa ra ý kiến việc chất lượng, số lượng hàng hóa;

– Có trách nhiệm bồi thường thiệt hai;

– Yêu cầu Bên A cung cấp mọi thông tin;

– Có quyền nhận hoặc không nhận trong các trường hợp trong hợp đồng;

– Được biết về các lỗi khiếm khuyết mà bên A phải cung cấp;

– Yêu cầu bồi thường thiệt hai;

– Yêu cầu bên A trả phần chi phí trong trường hợp giao thiếu, giao không đúng tiêu chuẩn số lượng.

Điều 5: Bồi thường thiệt hại

1. Trong trường hợp Bên A vi phạm:

1.1.Trường hợp vi phạm nghiêm trọng đến phần thiếu hàng , hàng không đủ chất lượng tiêu chuẩn dẫn đến thiệt hại thì bên A phải bồi thường:……………….Căn cứ theo giá trị thiệt hại thực tế .

Việc bồi thường thiệt hại thực tế còn dựa trên yếu tố lỗi của Bên A, nếu như Bên A có lỗi trong toàn bộ thiệt hại thì Bên A có trách nhiệm bồi thường toàn bộ , nếu chỉ có lỗi một phần thì phải bồi thường tương ứng phần lỗi của mình.

Mọi chi phí phát sinh trong thời hạn bồi thường thì Bên A phải có trách nhiệm thanh toán.

1.2.Trường hợp bên A vi phạm đến thời hạn giao hàng, địa điểm giao hàng  hoặc không thông báo mà dẫn đến thiệt hại của Bên B với các bên thứ 3 thì:

+ Giao hàng chậm mà Bên B không chấp nhận kéo dài thời hạn thì bồi thường:………..

+ Giao hàng sai địa điểm và không thông báo cho Bên B biết thì phải bồi thường:……………………………………………………………..

2. Trong trường hợp Bên B vi phạm

2.1.Trong trường hợp Bên B vi phạm nghiêm trọng đến thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán mà việc thanh toán chậm ảnh hưởng đến mức không thể đạt được mục đích giao kết thì Bên B phải bồi thường:………………………………………………………………………

2.2. Trường hợp bên B vi phạm về thời hạn nhận hàng, cách thức nhận hàng và việc kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng thì:

+ Nhận hàng chậm và không thông báo cho Bên A thì bồi thường:…………..

+ Không ý kiến về việc kiểm tra khi nhận hàng thì phải phat:………………..

Bên A                                                                     Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Để biết thêm thông tin về pháp luật, mời bạn đọc truy cập Hợp đồng

Hướng dẫn làm hợp đồng xuất khẩu quần áo

– Phần đầu thông tin của các bên tham gia ký kết hợp đồng thì yêu cầu ghi đầy đủ thông tin, dữ liệu giống như những giấy tờ gốc có liên quan.

– Phần nội dung:

Tên của sản phẩm xuất khẩu là quần áo tùy thuộc vào bên mua yêu cầu đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về quy cách của sản phẩm vào phần quy cách trong hợp đồng. Số lượng của sản phẩm sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của bên mua. Về phần đóng gói hàng hóa cũng cần phải ghi rõ ràng cách đóng gói và vật liệu đóng gói là gì.

Về cách giao hàng thì có thể chia số lượng hàng hóa ra để vận chuyển, hai bên thương lượng về số lượng mỗi lần vận chuyển. Giá cả  vận chuyển cũng là một phần quan trọng. Các bên tham gia hợp đồng sẽ thỏa thuận mức giá phù hợp với giá cả của thị trường. Hình thức thanh toán bằng thư tín dụng ngay không hủy ngang.

Trước khi giao hàng thì người mua có quyền kiểm tra lại hàng hóa, nếu có vấn đề gì sẽ báo lại cho bên xuất khẩu

Vấn đề bảo hiểm sẽ do bên mua chịu.

Khi hai bên có xảy ra tranh chấp trong quá trình thực hiện có thể tự hòa giải nhưng khi không thể hòa giải được thì có thể đưa ra giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài. Khi giải quyết bằng hình thức trọng tài thì cần ghi rõ tên trọng tài và cơ quan trọng tài.

Những điều kiện về giao hàng thì hai bên cần làm rõ thời gian xếp hàng hóa khi giao hàng ở cảng; mọi loại thuế tại cảng sẽ do bên nào chịu. Đồng thời cũng phải tuân thủ theo những quy định về thuê tàu tại cảng.

Điều luật áp dụng cũng cần phải được đề đến trong bản hợp đồng. Các bên có thể tự do thỏa thuận pháp luật áp dụng đối với hàng hóa trong hợp đồng.

Khi soạn thảo hợp đồng cần lưu ý về hình thức và các điều khoản trong hợp đồng phải đúng theo quy định của pháp luật. Cần viết chính tả, đối với bản tiếng Anh cần dùng đúng thuật ngữ chuyên ngành để tránh sai sót dẫn đến những tranh chấp hay có những hành vi vi phạm hợp đồng.

Xem thêm: HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.84544 sec| 1098.359 kb