Lập như thế nào cho đúng - quyết định thành lập chi nhánh

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 28/06/2021
view 106
comment-forum-solid 0

Chi nhánh là một trong các cách mở rộng kinh doanh hiện nay. Để thành lập chi nhánh cần tìm hiểu một số quy định hiện hành. Dưới đây là một số thông tin về chi nhánh và mẫu quyết định thành lập chi nhánh.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Chi nhánh công ty là gì

Theo căn cứ pháp lý quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về khái niệm chi nhánh như sau:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh được thành lập nhằm mục đích mở rộng quy mô, thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lưu ý: Chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

Khi nào nên có quyết định thành lập chi nhánh?

Tại thời điểm khi doanh nghiệp phát triển sau một thời gian kinh doanh và sở hữu mong muốn mở rộng thị trường của mình thì doanh nghiệp nên thành lập chi nhánh. Chi nhánh có ưu điểm là cho phép doanh nghiệp thực hiện hoạt động buôn bán trong phạm vi do chính doanh nghiệp ủy quyền (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) và có thể hoạch toán kế toán độc lập với doanh nghiệp. 

Chức năng của chi nhánh công ty

Chi nhánh công ty thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Chi nhánh công ty có quyền:

(i) Khắc con dấu

(ii) Mở tài khoản ngân hàng

(iii) Ký kết hợp đồng lao động

(iv) Mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của chi nhánh

(v) Ký kết hợp đồng kinh tế (nếu có văn bản ủy quyền của công ty chủ quản)

(vi) Xuất hóa đơn (nếu chi nhánh được công ty chủ quản đồng ý)

Nghĩa vụ của chi nhánh

(i) Thực hiện các chức năng của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh

(ii) Hạch toán kế toán và kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN nếu chi nhánh hạch toán độc lập

(iii) Chuyển số liệu, chứng từ về cho công ty chủ quản để hạch toán nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty đối với từng loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH 1 thành viên

– Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh (Theo mẫu Phụ lục tại Thông tư 20/2015/TT-BKH)

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc lập chi nhánh;

– Quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh;

– Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này;

– Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu Người đứng đầu chi nhánh

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Thông báo lập chi nhánh theo mẫu;

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc lập chi nhánh;

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Biên bản của Hội đồng thành viên về việc lập chi nhánh;

– Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người lập chi nhánh.

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh.

– Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

– Thông báo đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần (Theo mẫu Phụ lục tại Thông tư 20/2015/TT-BKH)

– Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh;

– Biên bản của Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh

– Quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh;

– Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này;

– Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu Người đứng đầu chi nhánh

Tham khảo thêm trình tự thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT

Nơi nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Khi đã có đủ hồ sơ, chủ đơn hoặc bên làm dịch vụ sẽ nộp hồ sơ, đóng phí và lệ phí tại Sở Kế hoạch và đầu tư tại nơi dự định đặt trụ sở chính của công ty. Trong thời gian 5 ngày từ ngày nộp đơn, Chuyên viên sẽ xử lý hồ sơ và đưa ra quyết định chấp nhận hồ sơ hợp lệ hay không.

Trường hợp nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Theo hướng dẫn cụ thể bởi quy định của pháp luật, thủ tục thành lập chi nhánh công ty sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tư vấn thành lập chi nhánh công ty

Doanh nghiệp cần nắm rõ nhu cầu và khả năng thành lập chi nhánh, dựa trên cơ sở tư vấn pháp lý đến từ đội ngũ luật sư, chuyên gia giúp doanh nghiệp hoạch định hướng đi phát triển của chi nhánh.

Bước 2: Chuẩn bị thông tin, soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh

Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin cần thiết cho việc soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, sau đó chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ và chuyển cho khách hàng ký.

Bước 3: Nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký

Hồ sơ thành lập chi nhánh sau khi hoàn thành sẽ được chúng tôi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động. Sau khi hồ sơ được nộp, người nộp sẽ theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận thành lập chi nhánh công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ sau khi được nộp và chấp nhận hợp lệ, Sở Kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, doanh nghiệp tiến hành nhận giấy chứng nhận nêu trên.

Bước 5: Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập chi nhánh với cơ quan quản lý Thuế

Chủ thể thành lập chi nhánh nộp thông báo thành lập chi nhánh tới cơ quan thuế để đăng ký hạch toán thuế cũng như các vấn đề liên quan đến thuế cho chi nhánh.

Mẫu thành lập chi nhánh công ty đã được quyết định

Mẫu của công ty TNHH 1 thành viên: 

TÊN CÔNG TY

Số …… 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   …………..., ngày      tháng       năm …..

           

 CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020

- Căn cứ điều lệ Công ty TNHH ……………. được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày …………..;

- Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty.

          QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập chi nhánh / Văn phòng đại diện công ty……………............................……………

Địa chỉ…………………….…………………………………………………..................................………

Ngành nghề hoạt động : ……………………………………………….............................…………..…

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.                                                

Nơi nhận:                                                                 - Như điều 3; - Lưu.

      CHỦ SỞ HỮU

(ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

Mẫu thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên đã được quyết định: 

TÊN CÔNG TY

Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

    

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày  17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH ……. đã được các thành viên thông qua ngày …./…/…..;

- Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/…… về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện công ty…………...............…………………………

Địa chỉ…………………………………………………..…………………...............................…………

Ngành, nghề đăng ký hoạt động: ………………………………………........................…………….

Do ông/bà :………………………………………………………………..............................…………..

Chứng minh nhân dân số………………………ngày cấp……………………………..

Nơi cấp …………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại…………………………………………………………………………..

Làm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu.

TM. Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

Mẫu thành lập chi nhánh của công ty cổ phần:

TÊN CÔNG TY

Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

                                

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày  17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;

- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày …/…/…… về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều  1: Thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện công ty………………………………………

Địa chỉ  ………………………..………........................………………………………………………

Ngành, nghề đăng ký hoạt động: ..……...................……………………………………………….

Do ông/bà : ……….....................…………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số………………………ngày cấp………...........……………………..

Nơi cấp ……………………………….……………………...…………..................………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú …………………………………….........………………….

Chỗ ở hiện tại………………………………….…………………………………..............……..

Làm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

 Xem thêm: Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.org.vn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.17629 sec| 1114.852 kb