Mẫu đơn đề nghị thành lập công ty hợp danh mới nhất

0
3
quyền đối với giống cây trồng
Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên pháp lý Trần Thu Hoài - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198

Để thành lập được công ty hợp danh cần phải có đơn đề nghị thành lập khi thực hiện thủ tục thành lập công ty. Hình thức và nội dung trong đơn đề nghị thành lập công ty hợp danh được trình bày cụ thể như thế nào sẽ được nói đến tại bài viết dưới đây.

cong-ty-hop-danh
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Mẫu đơn đề nghị thành lập công ty hợp danh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

……, ngày…. tháng… năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (viết chữ in hoa): ………………………………………………………. Giới tính: ………….

Chức danh:…………………………

Sinh ngày:…/…/…   Dân tộc:…………………   Quốc tịch:……………………

Số CMND/ CCCD:……………………………………………………………………..

Cấp ngày:…/…./…. Nơi cấp:……………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/ CCCD):……………..

Số giấy chứng thực cá nhân:…………………………………………………………

Ngày cấp: …/…/…. Ngày hết hạn: …/…/… Nơi cấp: …………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà:…………………………….. Xã/Phường:…………………. Quận/Huyện:………………….

Tỉnh/Thành phố:………………….. Quốc gia:…………………….

Nơi cư trú hiện tại:

Số nhà:…………………………….. Xã/Phường:…………………. Quận/Huyện:…………………

Tỉnh/Thành phố: …………………. Quốc gia: ……………………………

Điện thoại:………………………….. Email:…………………………

Fax (nếu có): ……………………….. Website (nếu có):………….

Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty

Đăng ký thành lập công ty hợp danh với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô phù hợp)

Thành lập mới  
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (viết chữ in hoa): …………………………………………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………………

Tên công ty viết tắt (nếu có):

……………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà: ………………….. Xã/Phường: ……………….. Quận/Huyện: ……………………….

Tỉnh/Thành phố: ………. Quốc gia: ……………………………

Điện thoại: …………………………Email: ……………………………………………….

Fax (nếu có): …………………….. Website (nếu có): ………………………………….

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký có địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

4. Ngành, nghề kinh doanh (viết tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

     

5. Vốn điều lệ (ghi bằng số; đơn vị tiền tệ là VNĐ và ghi giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ………………

6. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (viết bằng số; đơn vị VNĐ và viết giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

   
Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Tổng cộng    

7. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm đơn đăng ký thành lập công ty hợp danh

8. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà: …………………

Xã/Phường: ………………………………………………….

Quận/Huyện: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………. Email: …………………………..

Fax: …………………………………………………………………

3 Ngày bắt đầu hoạt động (trừ trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai): …../…../…….
4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô phù hợp):
Hạch toán độc lập  
Hạch toán phụ thuộc  

 

5 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../….. đến ngày …../…..

(ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6 Tổng số lao động: …………………………………………………………
7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):
8 Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………………………………………
9 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

10 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô phù hợp):
    Giá trị gia tăng  
    Tiêu thụ đặc biệt  
    Thuế xuất, nhập khẩu  
    Tài nguyên  
    Thu nhập doanh nghiệp  
    Môn bài  
    Tiền thuê đất  
    Phí, lệ phí  
    Thu nhập cá nhân  
    Khác  
11 Ngành, nghề kinh doanh chính: …………………………………….

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

a) Tên doanh nghiệp (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………

b) Tên doanh nghiệp (viết chữ in hoa): …………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

Tôi và các thành viên hợp danh cam kết:

– Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp; không phải chủ doanh nghiệp tư nhân; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các thành viên công ty hợp danh Chủ tịch HĐTV của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên từng người)

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-………..

-………..

Lưu ý khi điền mẫu đơn đề nghị thành lập công ty hợp danh

Khi làm đơn đề nghị thành lập công ty hợp danh, cần lưu ý một số vấn đề sau:

(i) Địa chỉ nơi đăng kí thường trú, nơi đang cư trú hiện tại và địa chỉ trụ sở chính phải ghi rõ ràng, cụ thể từ số nhà, ngách, ngõ, phố, phường, đến quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(ii) Tránh đặt tên, tên viết tắt của công ty trùng với tên, tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng kí khác; trừ trường hợp doanh nghiệp này đã giải thể hoặc quyết định có hiệu lực tuyên bố phá sản của Tòa án.

(iii) Nếu địa chỉ trụ sở chính ở chung cư thì chung cư đó trên giấy phép xây dựng hoặc đăng ký đầu tư của cả nhà phải có mục đích để ở và kinh doanh; nếu chung cư chỉ có mục đích để ở thì không được phép đặt trụ sở doanh nghiệp tại đó.

(iv) Tên ngành và mã ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về “Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam”, doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty hợp danh phải căn cứ vào đây để ghi đúng tên và mã ngành mà mình hoạt động kinh doanh.

(v) Doanh nghiệp không được đăng ký ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020.

(vi) Về vốn điều lệ được quyết định sao cho phù hợp với nhu cầu và quy mô công ty, cần chú ý không được phép kê khai khống số vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị là những hành vi bị cấm theo Khoản 5 Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2020 và sẽ bị xử lý vi phạm.

Có nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty hợp danh?

Ngày một nhiều các công ty với loại hình doanh nghiệp khác nhau được mở ra, trong đó có công ty hợp danh; đi cùng với sự phát triển này là dịch vụ thành lập công ty hợp danh thường được các văn phòng, trung tâm hay công ty luật thực hiện. Dịch vụ thành lập công ty hợp danh cung cấp cho khách hàng những vấn đề sau:

  • Tư vấn về những vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký thành lập công ty hợp danh;
  • Hướng dẫn cho khách hàng cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết khi đăng ký;
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh;
  • Có thể giúp khách hàng thực hiện thủ tục nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình và nhận kết quả.

Vì những vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục pháp lý đăng ký thành lập công ty hợp danh nói trên khi được thực hiện bởi những luật sư, tư vấn viên pháp luật có kinh nghiệm thì sẽ chính xác, nhanh chóng và thuận lợi hơn. Vì vậy, nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty hợp danh để sớm đạt được mục đích mong muốn nhất – hoàn thành thủ tục và chính thức thành lập được công ty.

Xem thêm các quy định pháp khác tại Luật Doanh nghiệp

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here