Biên bản bàn giao tài sản

0
20
phạt ngành nghề kinh doanh
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Biên bản bàn giao tài sản được dùng để thỏa thuận mọi vấn đề về chuyển giao tài sản khi có yêu cầu. Mẫu biên bản bàn giao tài sản là một trong mẫu phổ biến và được sử dụng trong nhiều trường hợp liên quan đến tài sản khác nhau hiện nay, như: Đất đai, nhà cửa, tài liệu, vật dụng, trang thiết bị, hàng hóa..

mẫu biên bản bàn giao tài sản
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản chính là một trong những giấy tờ quan trọng, được lập ngay sau khi đôi bên đã thỏa thuận mọi vấn đề về chuyển giao tài sản khi có yêu cầu. Nếu nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản không được thiết lập bằng các văn bản rõ ràng, có thể dẫn đến các tranh chấp sau này. 

Xem thêm mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh: ……………………………….. Bộ phận: …………………………

Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh: ……………………………….. Bộ phận: …………………………

Nội dung bàn giao

Vì lý do ………………… nên bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ……………… tại: ………………………………………… theo bảng thống kê chi tiết sau:

STT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng Thành tiền Chữ ký nhận
 1            
 2            

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số tài sản trên sẽ do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao        

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

TÊN CƠ QUAN
…………………
…………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../BB ……………, ngày …… tháng …..năm ……

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và ………………………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại …………………….. đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và…… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Bên giao:

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Bà: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

Bên nhận:

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………….

Bà: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

Chủ tọa: Ông ………………………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông ……………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên……………………… đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………………. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………………….

Bằng chữ …………………………………………………………………………………………………..

Kể từ ngày ……………………………….. số tài trên do bên …………………………… chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO
Thư ký cuộc họp
CHỮ KÝ BÊN NHẬN
Chủ tọa cuộc họp

Xem thêm nội dung liên quan khác tại: Hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here