Thủ tục quản lý giải thể doanh nghiệp nhà nước- Quản lý doanh nghiệp nhà nước

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 27/09/2021
view 39
comment-forum-solid 0

Như bài trước chúng tôi đã thông tin đến quý bạn đọc thông tin về trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước. Bài viết hôm nay sẽ đưa đến cho quý bạn đọc thông tin về thủ tục giải thể, cùng xem thủ tục bao gồm những gì nhé!

Quy định về giải thể doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp đặc biệt, bởi đây là loại hình doanh nghiệp được nhà nước quản lý, điều hành hoạt động và sử dụng vốn nhà nước. Do đó, theo quy định cụ thể về quản lý doanh nghiệp nhà nước, trong đó về lĩnh vực giải thể cũng sẽ có sự khác biệt so với những doanh nghiệp khác.

Nhìn chung, giải thể doanh nghiệp nhà nước có những điểm tương đông đối với giải thể doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, do Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định riêng về giải thể doanh nghiệp nhà nước nên sẽ áp dụng thủ tục như giải thể doanh nghiệp bình thường khác.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp nhà nước

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; (ii) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; (iii) Giấy chứng nhận đã nộp, hủy con dấu theo quy định pháp luật; (iv) Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế của doanh nghiệp nhà nước; (v) Xác nhận của Ngân hàng về việc doanh nghiệp nhà nước đã tất khóa tài khoản  (vi) Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định. (vii) Biên bản họp và Quyết định của Đại hội cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp; (viii) Văn bản gốc Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh /Đăng Ký Doanh Nghiệp của doanh nghiệp nhà nước giải thể; (ix) Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết; (x) Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động. Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp nhà nước

Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Trước khi giải thể, cần thông qua quyết định giải thể công ty. Chủ thể thông qua quyết định tùy loại hình doanh nghiệp mà có sự khác nhau. Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu là người thông qua. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì hội đồng thành viên là chủ thể thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước.

Quyết định giải thể doanh nghiệp thể hiện sự nhất trí trong các vấn đề liên quan như: lý do giải thể, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và các khoản nơ; giải quyết các quan hệ lao động và các vấn đề liên quan.

Thụ tục giải thể doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Bước 2: Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước

Sau khi thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thì phải thông báo cho những chủ thể liên quan biết về việc giải thể doanh nghiệp. Trong trường hợp còn nghĩa vụ chưa thanh toán thì cần gửi kèm phương án xử lý nghĩa vụ cho người có quyền và lợi ích liên quan biết.

Thông báo giải thể doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Do Luật doanh nghiệp 2020 không quy định cụ thể về giải thể doanh nghiệp nhà nước nên vấn đề này không được quy định riêng mà áp dụng quy định dành cho doanh nghiệp không là doanh nghiệp nhà nước.

Theo quy định tại khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Như vậy, doanh nghiệp nhà nước cúng sẽ thực hiện việc thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp nhà nước đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Bước 5: Cập nhật thông tin pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp giải thể theo hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp nhà nước thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành gửi thông tin về việc giải thể dnnn cho cơ quan thuế. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước khác nhau như thế nào?

Trường hợp giải thể tự động

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng bổ sung quy định về giải thể doanh nghiệp trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

Quản lý doanh nghiệp nhà nước có cần các hội đồng thành viên tham gia không?

Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền và các nghĩa vụ của chủ sở hữu hay thành viên đối với công ty do công ty làm chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phần và bỏ phần vốn góp. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác tuy nhiên trong hội đồng tv số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật và các chế tài khác. Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty của công ty mình và các doanh nghiệp khác. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.

Khi bầu tổng giám đốc cho công ty sử dụng vốn nhà nước như thế nào?

Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước thì pháp luật chỉ cấm một cá nhân đang làm người đại diện phần vốn góp nhà nước chuyên trách được phép làm người đại diện phần vốn góp nhà nước cho DN khác chứ không cấm cá nhân đang làm người đại diện phần vốn góp nhà nước và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty đó không được làm người đại diện theo pháp luật của một công ty khác.

Quản lý doanh nghiệp là gì?

Quản lý doanh nghiệp là dùng mọi biện pháp để hoạch định cũng như tổ chức triển khai kiểm tra và giám sát và điều chỉnh mọi hoạt động của công ty bao gồm cả việc sử dụng tất cả các nguồn lực hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra cho doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định và đó có thể là mục tiêu lợi nhuận cũng có thể là mục tiêu thương hiệu..

Giải thể doanh nghiệp được hiểu như thế nào?

Giải thể DN được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của DN. Theo khoản 6 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, điều đó có nghĩa chỉ tình trạng pháp lý của DN đã hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định và được Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý theo khoản 8 Điều 208 và khoản 5 Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020. Với quy định của pháp luật hiện hành, có thể hiểu giải thể DN là một thủ tục hành chính, theo đó DN tự tiến hành việc thanh lý doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền chủ động trong việc thực hiện thủ tục trả nợ và thanh lý hợp đồng trong quá trình giải thể. Tuy nhiên, thực tế pháp luật yêu cầu chặt chẽ hóa về mặt trình tự, thủ tục để doanh nghiệp tiến hành thực hiện, đặc biệt trong trường hợp bắt buộc phải giải thể.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp online

Trong quá trình xây dượng doanh nghiệp việc tích hợp sử dụng phần mềm để quản lý đóng vai trò vô cùng quan trọng nó là một trong những công cụ giúp ta đo lường tối ưu để công ty hoạt động được hiệu quả hơn. Phân chia công việc hiệu quả hợp lý cho mỗi phòng ban mỗi bộ phận một cách hiệu quả hơn. Kế hoạch và chiến lược của doanh nghiệp đóng vai trò như một chiếc chìa khóa mở cửa lợi nhuận cho doanh nghiệp chính vì thế mà người quản trị cần phải nắm bắt được cụ thể thời gian làm việc năng lực trình độ của mỗi nhân viên và khối lượng công việc mà họ có thể đảm nhiệm để sắp xếp công việc cho mỗi người được hiệu quả hơn. Tư vấn pháp luật:

Chủ tịch công, ty sử dụng vốn nhà nước thì thủ tục vốn điều lệ như thế nào?

Những trường hợp cần phải thực hiện thủ tục giải thể DNNN

Khi mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tiếp, đạt mức lỗ lũy kế bằng 75% trở lên so với mức vốn của nhà nước tại DN, tuy nhiên chưa lâm vào tình trạng phá sản. Khi DN đã hết thời gian quy định của hoạt động trong nội dung quyết định thành lập và Dn đó không xin gia hạn thêm. Khi mà việc duy trì hoạt động không còn cần thiết và đem lại hiệu quả. Khi DN chịu sự quản lý nhà nước mà không tiến hành được những nhiệm vụ mà nhà nước giao trong vòng 02 năm liên tiếp, kể cả khi đã được áp dụng các biện pháp cần thiết.

Hội đồng giải thể bao gồm đại diện các cơ quan nào?

Cơ quan quyết định giải thể Bộ tài chính đối với DNNN do Bộ trưởng quyết định giải thể, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở LĐTBXH đối với DN do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giải thể. Công đoàn của DNNN bị giải thể. Doanh nghiệp bị giải thể. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời thêm các cán bộ, chuyên gia của cơ quan, tổ chức khác tham gia Hội đồng giải thể.

Thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Nếu tài sản thanh lý có giá trị lớn, phức tạp thì căn cứ vào Điều lệ công ti, Giám đốc doanh nghiệp cần xác định phân cấp xử lý, sau đó xin ý kiến của chủ sở hữu doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Đặc biệt với doanh nghiệp có vốn nhà nước, cần tham khảo ý kiến chủ sở hữu thông qua đại diện, nếu là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ý kiến thanh lý tài sản phải là của cơ quan được giao quản lý vốn nhà nước (Bộ tài chính, UBND tỉnh). Quy trình được thực hiện như sau: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản; Kiểm tra, đánh giá chất lượng, giá trị thực tế còn lại; quyết định bán hoặc đấu giá; lập biên bản.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19235 sec| 1066.656 kb