Hợp đồng làm việc của viên chức

Bởi Huỳnh Thu Hương - 27/08/2021
view 63
comment-forum-solid 0

Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

mẫu hợp đồng làm việc viên chức Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Hợp đồng làm việc của viên chức

Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Hiện hành, Có 02 loại hợp đồng làm việc

(i) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức (trừ trường hợp cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức).

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để ký hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên nhưng không vượt quá 36 tháng.

(ii) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người đã thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn hoặc trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

Mẫu hợp đồng làm việc của viên chức

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG: …….. ĐƠN VỊ: ……………… -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: /HĐLV ……….., ngày ..… tháng ….. năm …..

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Căn cứ Nghị định số ……/20.../NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 20... của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định ………. của ……….. về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ...........

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………...

Đại diện cho đơn vị .…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ............................................................................................................................................

Điện thoại:......................................................................................................................................

Và một bên là Ông/Bà:........................................……………………………………………………..

Sinh ngày ….. tháng ….. năm …… tại .........................................................................................

Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………

Năm tốt nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng ……………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân ……………………………………….

Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………………………………………………………………….

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Loại hợp đồng, thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

Loại Hợp đồng làm việc xác định thời hạn ……………………………………………………..

Thời hạn của Hợp đồng: ………………………………………………………………………………

Từ ngày …….. tháng ……… năm …..….. đến ngày …….. tháng ……… năm ………………….

Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có): ………………………………………………………..

Từ ngày …….. tháng ……… năm …..….. đến ngày …….. tháng ……… năm …………………

Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………………

Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………………………..

Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ ……………………………………………………………………………………………

Điều 2. Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc: .................................................................................................................

Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký kết hợp đồng làm việc

Nghĩa vụ:

Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Chấp hành việc bố trí, phân công khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Quyền lợi:

Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): ................................., Bậc: ………. Hệ số lương …………………………………………………………………

Phụ cấp (nếu có) gồm: …………………………………………………………………………

được trả ……… lần vào các ngày ………………….. và ngày …………….. hàng tháng.

Thời gian tính nâng bậc lương: ……………………………………………………………………..

Khoản trả ngoài lương: ………..…………….………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Chế độ bảo hiểm (9): …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật : …………………..

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

Được tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc trước khi hết hạn hợp đồng 60 ngày khi đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu.

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Những thỏa thuận khác………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc;

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

Trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày của viên chức, phải tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc với viên chức trong trường hợp đơn vị sự nghiệp còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn

Sử dụng viên chức để hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, phân công, tạm đình chỉ công tác...).

Chấm dứt hợp đồng làm việc, kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị như nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản, hợp đồng có hiệu lực từ ngày… tháng.... năm …

Hợp đồng này làm tại..................., ngày … tháng .... năm …

NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG (Ký, ghi rõ họ và tên) NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19871 sec| 1069.063 kb