HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Bởi Huỳnh Thu Hương - 24/09/2021
view 22
comment-forum-solid 0

Hợp đồng chuyển nhượng dự án là hợp đồng thỏa thuận về thay đổi chủ đầu tư thực hiện dự án đó. Trong nhiều trường hợp việc thay đổi chủ đầu tư cần có sự đồng ý của cơ quan chức năng. Vậy mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Công ty Luật TNHH Everest

hợp đồng chuyển nhượng dự án Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …….., ngày……..tháng…… năm…….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN.............

(HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN)

Số ……/ HĐKT Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản; Căn cứ vào Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày ...tháng …..năm…..của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; Căn cứ văn bản cho phép chuyển nhượng dự án ….. số ….. ngày … tháng …năm …..của…… Chúng tôi gồm có:……………………………………………………………………................................ Bên chuyển nhượng dự án (sau đây gọi tắt là Bên chuyển nhượng): Tên doanh nghiệp:....................................................................................... Ông (bà):............................................................................................ Chức vụ:................................................................................................. Số CMND (Hộ chiếu):..........................Cấp ngày................................, tại............... Địa chỉ cơ quan:...................................................................................... Điện thoại: Fax:...................................................................................... Tài khoản: tại Ngân hàng:............................................................................... Mã số thuế:........................................................................................... Bên nhận chuyển nhượng dự án (sau đây gọi tắt là Bên nhận chuyển nhượng ): Tên doanh nghiệp:........................................................................................ Ông (bà):............................................................................................. Chức vụ:................................................................................................... Số CMND (Hộ chiếu): .............................. Cấp ngày....................tại................. Địa chỉ cơ quan:.................................................................................................. Điện thoại:................................................................................................... Mã số thuế:.................................................................................................. Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án ….. với các nội dung sau:
 1. Nội dung toàn bộ dự án được chuyển nhượng:
 2. Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt.
 3. Kết quả được thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự án.
 4. Giá chuyển nhượng:...................................................................................
III. Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác)………… , trong đó: - Trả lần đầu là:…………………………đồng vào ngày……./………/…….. - Trả tiếp là: ……………………………đồng vào ngày……./………/……… Các quy định khác do hai bên thoả thuận: ……………………………………………………………………………....................................
 1. Bàn giao và nhận dự án :
 2. Cách thức bàn giao : bàn giao trên hồ sơ, bàn giao trên thực địa….......................
 3. Thời gian bàn giao ……………………………………….....................................................
III. Quyền, nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng :
 1. Quyền của Bên chuyển nhượng
 2. a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đầy đủ tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng chuyển nhượng dự án.
 3. b) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao toàn bộ dự án đúng như thời hạn ghi trong hợp đồng.
 4. c) Các quyền lợi khác được hai bên thoả thuận :……
 5. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng
 6. a) Bàn giao toàn bộ dự án trên thực địa, toàn bộ hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng. Trường hợp không bàn giao hay chậm bàn giao thì phải bồi thường thiệt hại;
 7. b) Bảo vệ và quản lý toàn bộ dự án trong thời gian chưa bàn giao xong toàn bộ dự án cả về hồ sơ và trên thực địa.
 8. c) Thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về việc chuyển nhượng dự án.
 9. d) Giải quyết dứt điểm các cam kết đã thoả thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm giải quyết mà không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng.
 10. e) Các nghĩa vụ khác được hai bên thoả thuận................................................
 11. Quyền,  nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:
 12. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng dự án:
 13. a) Nhận bàn giao toàn bộ dự án trên thực địa, toàn bộ hồ sơ dự án nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời hạn quy định tại hợp đồng này;
 14. b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện, cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện tiếp dự án ;
 15. c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng về giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng sau khi đã nhận chuyển nhượng
 16. d) Các quyền lợi khác do hai bên thoả thuận
 17. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng
 18. a) Thanh toán đầy đủ đúng thời gian tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng đã ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng dự án.
 19. b) Thực hiện, đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và của khách hàng mà các bên đã thống nhất
 20. c) Tiếp nhận toàn bộ dự án tại thực địa và hồ sơ dự án đúng thời gian đã thoả thuận;
 21. d) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng ….)
 22. e) Các nghĩa vụ khác được hai bên thoả thuận:…………………………………………………….
 23. Các thoả thuận khác (nếu có)
………………………………………………………………………………................................
 1. Cam kết của hai bên
 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng những nội dung đã ký kết. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, hai bên bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng cách thương lượng thì việc giải quyết tranh chấp do Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện thấy các vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng lập thêm được hai bên ký kết sẽ có giá trị pháp lý như bản hợp đồng chính.
 1. Hợp đồng này được lập thành … bản và có giá trị ngang nhau.
Hợp đồng chuyển nhượng dự án có hiệu lực kể từ ngày có chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh./. Bên chuyển nhượng                 Bên nhận chuyển nhượng (Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)     (Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu) xem  thêm: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Hướng dẫn làm hợp đồng chuyển nhượng dự án

Theo quy định thì khi làm mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án cần phải đảm bảo đầy đủ các thông tin như: Giá chuyển nhượng, Phương thức và thời hạn tiến hành thanh toán, Thời hạn bàn giao toàn bộ hay một phần dự án và hồ sơ có kèm theo, Quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng, Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan tới quyền sử dụng đất, Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, Mức phạt vi phạm hợp đồng, Giải quyết tranh chấp, Các trường hợp chấp dứt hợp đồng và biện pháp xử lý liên quan, Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Bên cạnh đó trong quá trình thỏa thuận các bên cần phải làm đúng theo quy định của pháp luật, nếu trái pháp luật bản hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án sẽ không còn giá trị. Trong lĩnh vực đất đai, nhà ở nếu các bạn có nhu cầu chuyển nhượng thì có thể tham khảo ngay hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chuyển quyền sử dụng đất đai sang cho người khác sao cho hợp pháp và đúng quy định. Hơn thế nữa việc thỏa thuận rõ các điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giúp cho hai bên tránh va chạm, tranh chấp sau này

Để biết thêm thông tin về pháp luật, mời bạn đọc truy cập Hợp đồng

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6198, E-mail: info@everest.org.vn
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.23922 sec| 1022.594 kb