HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 24/09/2021
view 115
comment-forum-solid 0

Hợp đồng là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên khi tham gia ký kết hợp đồng. Trong thực tế có rất nhiều loại hợp đồng điều chỉnh các quan hệ pháp luật. Một trong số đó là hợp đồng chuyển nhượng tài sản nói chung. Sau đây, công ty Luật Everest sẽ cung cấp đến quý độc giả bài viết về hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng chuyển nhượng tài sản Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Số:…/20…/HDMBTS Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng; Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, tại …… Hai bên gồm có: BÊN A: BÊN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN (Bên chuyển nhượng là tổ chức) Tên tổ chức: Địa chỉ trụ sở: Mã số doanh nghiệp: … Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: … Chức vụ: … Điện thoại: … Email: … (Bên chuyển nhượng là cá nhân) Họ và tên: … Năm sinh: …/ …/ … Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: … Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: … Chỗ ở hiện tại: … Điện thoại: … Email: … BÊN B: BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN (Bên nhận chuyển nhượng là tổ chức) Tên tổ chức: … Địa chỉ trụ sở: … Mã số doanh nghiệp: … Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: … Chức vụ: … Điện thoại: … Email: … (Bên nhận chuyển nhượng là cá nhân) Họ và tên: … Năm sinh: …/ …/ … Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: … Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: … Chỗ ở hiện tại: … Điện thoại: … Email: … Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng mua bán tài sản với các điều khoản như sau: Điều 1. Đối tượng của hợp đồng   Tài sản chuyển nhượng: … Chủng loại tài sản: … Số lượng tài sản: … Chất lượng của tài sản: … Điều 2. Giá và phương thức thanh toán   1. Giá chuyển nhượng tài sản nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là: … đồng (Bằng chữ: … đồng). 2. Phương thức thanh toán: … 3. Thời hạn thanh toán: Đợt 1: Bên B thanh toán tiền cho bên A trước ngày …/ …/ … với số tiền là: … đồng (Bằng chữ: … đồng). Đợt 2: Bên B thanh toán tiền cho bên A trước ngày …/ …/ … với số tiền là: … đồng (Bằng chữ: … đồng). Đợt 3: … Điều 3. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 1. Thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng: Hợp đồng được thực hiện kể từ ngày bên A và bên B ký kết và chấm dứt khi bên A hoàn thành các nghĩa vụ về tài sản cho bên B, đồng thời bên B hoàn thành các nghĩa vụ về thanh toán cho bên A theo quy định tại hợp đồng này. Thời hạn bên A giao tài sản cho bên B là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ … Thời hạn bên B thanh toán Đợt … cho bên A là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ … 2. Địa điểm giao nhận tài sản: Bên A giao tài sản cho bên B và bên B nhận tài sản cho bên A tại: … 3. Phương thức giao nhận tài sản: Tài sản chuyển nhượng được bên A giao cho bên B nhận một lần (hoặc … lần) và trực tiếp. Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên 1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên A: – Giao tài sản theo quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, kèm theo giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu có) cho bên B theo quy định tại Điều 3 hợp đồng này. – Thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản cho bên B theo quy định của pháp luật (nếu có). – Cung cấp thông tin cần thiết về tài sản và hướng dẫn cách sử dụng tài sản đó cho bên B; – Sửa chữa tài sản và bảo đảm tài sản có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết với bên B. – Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên B: – Thanh toán tiền cho bên A theo đúng quy định tại Điều 3 hợp đồng này; – Thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, thuộc trách nhiệm của bên B theo quy định tại hợp đồng này; – Yêu cầu bên A sửa chữa tài sản không phải trả tiền đối với tài sản có khuyết tật hoặc trả lại tài sản và lấy lại tiền trong thời hạn bảo hành; – Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật (nếu có). Điều 5. Cam kết của các bên 1. Bên A cam đoan: – Thông tin về tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật; – Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản theo quy định của pháp luật; – Tại thời điểm giao kết hợp đồng này: Tài sản không có tranh chấp; Tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; – Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; – Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong hợp đồng này. 2. Bên B cam đoan: – Những thông tin về bên B đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật; – Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản nêu tại Điều 1 của hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu có); – Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; – Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này. Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 1. Tiền lãi do chậm thanh toán: Trường hợp bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. 2. Bồi thường thiệt hại: Bên vi phạm nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho bên bị vi phạm (nếu có). 3. Phạt vi phạm hợp đồng: Bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm cho bên bị vi phạm. Điều 7. Chi phí khác Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu do bên A và bên B tự thỏa thuận và ghi cụ thể vào hợp đồng. Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì bên A và bên B tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp bên A và bên B không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều 9. Các thoả thuận khác Hợp đồng này được mặc nhiên chấm dứt và thanh lý khi bên A hoàn thành các nghĩa vụ về tài sản cho bên B, đồng thời bên B hoàn thành các nghĩa vụ về thanh toán cho bên A theo quy định tại hợp đồng này. Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác. Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./. Bên chuyển nhượng (Bên A)                                        Bên nhận chuyển nhương (Bên B) (Ký và ghi rõ họ tên)                                                         (Ký và ghi rõ họ tên) Xem thêm:HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Hướng dẫn làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản

Phần đầu là phần thông tin của các bên tham gia hợp đồng: yêu cầu các chủ thể ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân( số căn cước công dân), số điện thoại. Còn đối với tổ chức thì phải  ghi rõ tên tổ chức, địa chỉ trụ sở, người đại diện,…

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng: điền thông tin tên, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản.

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán: ghi rõ giá mua tài sản ở Điều 1 là bao nhiêu. Phương thức thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng. Thời hạn thanh toán có thể chia thành nhiều đợt, số tiền được ghi bằng số và cả bằng chữ.

Điều 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng: Các bên sẽ cùng thỏa thuận với nhau về thời hạn, địa điểm giao nhận tài sản. Ngoài ra, sẽ thỏa thuận về phương thức giao nhận tài sản, bên bán có sẽ giao tài sản cho bên mua một lần hoặc nhiều lần và trưc tiếp.

Điều 4. Quyền và Nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng: Các bên tham gia ký kết hợp đồng cần ghi rõ những quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng. Những điều này phải phù hợp và tuân thủ theo quy định của pháp luật, và phải dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Điều 5. Cam kết của các bên: Điều này ghi nhận những cam kết mang tính bắt buộc thực hiện đối với mỗi bên khi tham gia hợp đồng. Và sau khi ghi nhận những cam kết này thì các bên cần phải thực hiện đầy đủ và đúng những cam kết đó.

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Đề cập đến tiền lãi do chậm thanh toán, bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng khi một trong hai bên có hành vi vi phạm hợp đồng.

Điều 7. Chi phí khác: Nếu như phát sinh thêm chi phí chuyển quyền sở hữu thì bên bán và bên mua sẽ thỏa thuận với nhau và được ghi rõ trong hợp đồng.

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có xảy ra tranh chấp thì các bên có thể tự thỏa thuận còn không thể tự hòa giải thì phải đem tranh chấp ra tòa để giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.

Sau khi đã thống nhất với các điều khoản bên trên thì các bên sẽ tiến hành ký kết. Các điều khoản về chấm dứt và thanh lý hợp đồng sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Hợp đồng được lập thành các bản với giá trị như nhau và mỗi bên sẽ giữ để tiện cho việc thực hiện hợp đồng. Hợp đồng phải được lập theo đúng nội dung và hình thức được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Để biết thêm thông tin về pháp luật, mời bạn đọc truy cập Hợp đồng

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.26424 sec| 1021.016 kb