Hợp đồng gửi giữ tài sản

Bởi Huỳnh Thu Hương - 28/08/2021
view 89
comment-forum-solid 0
Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng. Hợp đồng gửi giữ tài sản Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Hợp đồng gửi giữ tài sản

Điều 554 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Trong thực tế, hợp đồng gửi giữ tài sản có thể có đền bù hoặc không. Nếu gửi giữ tại nơi làm dịch vụ thì hợp đồng có đền bù. Bên nhận giữ tài sản có đăng kí kinh doanh dịch vụ gửi giữ hoặc được ủy ban nhân dân có thẩm quyền cho phép làm dịch vụ. Trong cuộc sống, sinh hoạt tại cộng đồng, việc gửi giữ tài sản mang tính tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để giải quyết khó khăn tạm thời nên không có tính chất đền bù.

Xem thêm bài viết về hợp đồng ký gửi

Mẫu hợp đồng gửi giữ tài sản

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

(Số: ……………./HĐMGMBBĐS)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………………….. Chúng tôi gồm có: Bên A (Bên gửi tài sản): ………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….. Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………. Fax: …………………………………………………………………………………………………………………… Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………… Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………… Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm đại diện. Bên B (Bên giữ tài sản):…………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………….. Fax: …………………………………………………………………………………………………………………… Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………… Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………………. Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………………………… làm đại diện. Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau: ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG GỬI, GIỮ Tên tài sản: ………………………….…………………………………………………………………………… Số lượng:………………………………………………………………………………………………………… Tình trạng: ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Giá cả: ……………………………………………………………………………………………………………. Loại hàng thứ nhất: ……………………… đồng /tháng Loại hàng thứ hai: ……………………..… đồng /tháng Loại hàng thứ …………………………………………... Phương thức thanh toán:………………………………………………………………………………………. Thời hạn: ………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Nghĩa vụ của bên A:

Thông báo ngay cho bên B biết tình trạng tài sản và các biện pháp bảo quản thích hợp đối với tài sản gửi giữ; nếu không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu hủy hoặc hư hỏng do không được bảo quản thích hợp thì bên gửi phải tự chịu; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường;

Phải trả đủ tiền công, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận.

Trả phí tổn lưu kho khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại tài sản đã gửi.

Chịu phạt ….% do chậm nhận lại tài sản đã gửi vào kho theo quy định của hợp đồng.

Quyền của bên A:

Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý;

Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Nghĩa vụ của bên B:

Bảo quản tài sản như đã thoả thuận, trả lại tài sản cho bên A theo đúng tình trạng như khi nhận giữ;

Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản, nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó nhưng phải báo ngay cho bên A biết về việc thay đổi;

Báo kịp thời bằng văn bản cho bên A biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên A cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên A không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên A thanh toán chi phí;

Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Quyền của bên B:

Yêu cầu bên A trả tiền công theo thoả thuận;

Yêu cầu bên A trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công;

Yêu cầu bên A nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên A một thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn;

Bán tài sản gửi giữ có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu hủy nhằm bảo đảm lợi ích cho bên A, báo việc đó cho bên A và trả cho bên A khoản tiền thu được do bán tài sản, sau khi trừ chi phí hợp lý để bán tài sản.

ĐIỀU 5: QUY ĐỊNH CHUNG

Trả lại tài sản gửi giữ Bên B phải trả lại chính tài sản đã nhận và cả hoa lợi nếu có, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Địa điểm trả tài sản gửi giữ là nơi gửi; nếu bên A yêu cầu trả tài sản ở địa điểm khác thì phải chịu chi phí vận chuyển đến nơi đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Bên B phải trả lại tài sản đúng thời hạn và chỉ có quyền yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn, nếu có lý do chính đáng. Chậm giao, chậm nhận tài sản gửi giữ

Trong trường hợp bên B chậm giao tài sản thì không được yêu cầu bên A trả tiền công và thanh toán các chi phí về bảo quản, kể từ thời điểm chậm giao và phải chịu rủi ro đối với tài sản trong thời gian chậm giao tài sản.

Trong trường hợp bên A chậm nhận tài sản thì phải thanh toán các chi phí về bảo quản và tiền công cho bên B trong thời gian chậm nhận.

Trả tiền công

Bên A phải trả đủ tiền công khi lấy lại tài sản gửi giữ, nếu không có thoả thuận khác.

Trong trường hợp các bên không thoả thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình tại địa điểm và thời điểm trả tiền công.

Khi bên A lấy lại tài sản trước thời hạn thì vẫn phải trả đủ tiền công và thanh toán chi phí cần thiết phát sinh từ việc bên giữ phải trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Khi bên B yêu cầu bên A lấy lại tài sản trước thời hạn thì bên B không được nhận tiền công và phải bồi thường thiệt hại cho bên A, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết. ĐIỀU 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ………………………. đến ngày …………………………………………… Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A    Chức vụ  (Ký tên đóng dấu)  ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ  (Ký tên đóng dấu) 
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.01302 sec| 1066.414 kb