Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc - Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc theo quy định

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 24/07/2021
view 144
comment-forum-solid 0
Sau giám đốc thì người nắm quyền hành cũng như điều hành công ty là phó giám đốc. Vậy mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc được thực hiện thế nào? Doanh nghiệp muốn bổ nhiệm phó giám đốc thì cần hoàn thành những trình tự thủ tục nào? Quy định của pháp luật về bổ nhiệm phó giám đốc ra sao?  mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198  

Phó giám đốc công ty là ai?

Phó giám đốc là nhân sự lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp, nắm giữ vai trò quan trọng khi tiếp quản những công việc được phân công bởi Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

Chức năng chính của phó giám đốc là giúp Giám đốc điều hành, quản lý hoạt động của Doanh nghiệp theo sự phân công của giám đốc. Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động, thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận.

Lưu ý khi lập mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

  • Thứ nhất, cần tham khảo những bản mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc có sẵn.
  • Thứ hai, cần tìm hiểu chính xác họ tên, năm sinh, quê quán và vị trí phòng ban của người được bổ nhiệm phó giám đốc.
  • Thứ ba, cần soạn thảo những điều khoản trách nhiệm mà một phó giám đốc cần có trách nhiệm thực hiện đối với doanh nghiệp và các nhân viên của công ty.
  • Thứ tư, kiểm tra lại nội dung Điều lệ công ty, thông tin của người được bổ nhiệm làm phó giám đốc và kiểm tra các quy định nhiệm vụ của phó giám đốc phải thực hiện.
  • Thứ năm, lấy chữ ký chuẩn và dấu quyết định của người có thẩm quyền trong doanh nghiệp (thành viên công ty) để quyết định bổ nhiệm phó giám đốc có hiệu lực.
Bạn có thể tham khảo và hỏi đáp tất tần tận quy định về  mẫu quyết định bổ nhiệm

Ai có quyền quyết định thành việc bổ nhiệm phó giám đốc công ty?

Theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong doanh nghiệp thì: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Theo đó, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty có quyền quyết định bổ nhiệm, bởi phó giám đốc là một chức danh quản lý trong công ty nhưng không phải là chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị công ty.

Phó giám đốc là thành viên công ty được hiểu là vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành của doanh nghiệp, thay mặt Giám đốc xử lý và quyết định các công việc của doanh nghiệp khi Giám đốc vắng mặt và thực hiện những công việc được ủy quyền hoặc theo sự phân công nhiệm vụ của Doanh nghiệp. Thông thường trong các hoạt động của doanh nghiệp thì Phó giám đốc có chức năng chính là giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của công ty hay doanh nghiệp theo sự phân công của Giám đốc. Bên cạnh đó, phó giám đốc cũng có thể chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động, thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận trong doanh nghiệp.

Thủ tục ra quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tuy nhiên có thể xem xét các cơ quan, chức danh có thẩm quyền trong Công ty để xem xét về thủ tục cũng như thẩm quyền bổ nhiệm chức danh này.

Đối với công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền lực cao nhất trong công ty. Do đó, liên quan đến thẩm quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong công ty (bổ nhiệm giám đốc) thì Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Việc bổ nhiệm không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Ngoài ra, Luật doanh nghiệp cũng quy định Hội đồng quản trị công ty có thẩm quyền bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty khi thành lập đã quy định. Tuy nhiên, luật doanh nghiệp chỉ quy định thế nào là người quản lý doanh nghiệp mà lại chưa có quy định cụ thể thế nào là người quản lý quan trọng trong công ty? Song khi chúng ta đối chiếu với quy định người quản lý doanh nghiệp thì có thể thấy rằng: Người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty là chủ thể có thẩm quyền trong công ty hay doanh nghiệp, chủ thể đó có thể là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, chức danh Phó giám đốc công ty không phải là chức danh quản lý trong công ty theo quy định của luật doanh nghiệp mà phó giám đốc công ty do Điều lệ công ty quy định (không nằm trong hội đồng thành viên...). Bên cạnh đó, Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty có quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể thấy cả Hôi đồng quản trị và Giám đốc hay Tổng giám đốc công ty đều có thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty và việc phân chia thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh trong công ty hoàn toàn do Điều lệ công ty quy định.

Vậy nên với thủ tục bổ nhiệm trong các công ty, doanh nghiệp thì đều do Điều lệ công ty quy định. Và công ty không phải thực hiện thủ tục thông báo lên Phòng đăng kí kinh doanh.

Ngoài ra, trước khi ra quyết định bổ nhiệm người giữ chức vụ phó giám đốc trong công ty thì người được bổ nhiệm làm phó giám đốc phải là người có những phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực phù hợp với chiến lược của công ty. Sau đó thực hiện xem xét đánh giá trên cơ sở cuộc họp của hội đồng thành viên công ty (chủ tịch hội đồng thành viên chủ trì), giám đốc công ty và chủ sở hữu công ty sau đó soạn thảo quyết định bổ nhiệm theo các bước trên.

Khi quyết định bổ nhiệm được phê duyệt, phía công ty phải thực hiện việc thông báo đến người được bổ nhiệm làm phó giám đốc và toàn thể nhân viên trong công ty. Việc thông báo nên được thực hiện bằng văn bản gửi đến nhân viên hoặc dán tại bảng tin của công ty.

Mẫu quyết định thường dùng để bổ nhiệm phó giám đốc

CÔNG TY …………….. ------------------------- Số:…/2017/QĐ-GĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2017

QUYẾT ĐỊNH (V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………………

-  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty ………………………..;

- Căn cứ yêu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty ………………………………; -  Xét năng lực của ông/bà ………………………………..;.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Bổ nhiệm ông/bà ………………….. có thông tin dưới đây làm Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty.

Họ và tên: ………………………..                                    Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: …………….. do ……………………… cấp ngày …………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….

Điều 2Quyền và nghĩa vụ của ông/bà ………………………………..

1.     Đôn đốc, giám sát, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các công việc kế toán liên quan đến vấn đề tài chính của Công ty.

2.     Ký các văn bản, giấy tờ theo ủy quyền của Giám đốc Công ty.

3.     Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động và quy chế hoạt động của Công ty.

4.     Các quyền và nghĩa vụ khác theo nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.

Điều 3Ông/bà ………………………, các ông/bà và Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu CT.

GIÁM ĐỐC

  Bạn có thể tham khảo thêm một số quyết định bổ nhiệm đề cập đến các chức vụ khác như: Các bạn cũng có thể lụa chọn ngôn ngữ phù hợp với công ty như tiếng Anh, tiếng Nhật,..

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1.  Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18845 sec| 1038.781 kb