Mẫu hợp đồng mô giới thương mại HOT nhất

Bởi Huỳnh Thu Hương - 04/07/2021
view 86
comment-forum-solid 0

Hợp đồng mô giới thương mại là gì ? Mẫu hợp đồng mô giới thương mại mới nhất .

Hợp đồng mô giới thương mại gồm những gì? Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng mô giới thương mại là gì ?

Hợp đồng môi giới thương mại là loại hợp đồng dịch vụ mà theo đó một bên (bên môi giới) làm trung gian cho bên có nhu cầu (bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới .

Hợp đồng môi giới thương mại được thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên.

Bạn có thể tham khảo thêm những kiến thức về lĩnh vực pháp luật thương mại tại đây!

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại HOT nhất

MẪU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Số:_____________

Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:

Bên Được Môi Giới: [Tên đăng ký]

Trụ sở chính: […]

GCNĐKKD số: […]                                               Được cấp bởi: […]

Điện thoại: […]                                                       Fax: […]                         

Đại diện bởi: […]                                                    Chức vụ: […] 

Sau đây được gọi là “Bên A”.

Bên Môi giới: [Tên đăng ký]

Trụ sở chính: […]

GCNĐKKD số: […]                                               Được cấp bởi: […]

Điện thoại: […]                                                       Fax: […]                         

Đại diện bởi: […]                                                    Chức vụ: […] 

Sau đây được gọi là “Bên B”.

Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Hợp đồng môi giới thương mại (“Hợp đồng”) với những điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý giao cho Bên B đồng ý nhận làm trung gian trong việc đàm phán, giao kết Hợp đồng mua bán hàng hoá/cung ứng dịch vụ của Bên A theo nội dung chi tiết như sau:

1.1. Lọai hàng hóa/dịch vụ: […]

1.2. Số lượng: […]

1.3. Chất lượng: […]

1.4. Các mô tả khác: […]

1.5.Giá bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ được ấn định là: […] 

Bằng chữ: […]  

Việc điều chỉnh giá (nếu có) sẽ được hai bên thỏa thuận và thống nhất bằng văn bản.  

Điều 2. Yêu cầu và kết quả môi giới

Công việc môi giới được xem là hoàn thành khi Bên A đã hoàn tất việc đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ với Đối tác. 

Điều 3.   Thời hạn thực hiện

Bên B thực hiện dịch vụ môi giới trong thời hạn […] kể từ ngày ký Hợp đồng.

Điều 4.   Thù lao môi giới, hoa hồng môi giới 

4.1.     Thù lao môi giới mà Bên A thanh toán cho Bên B là […].

4.2.     Nếu khách hàng chỉ mua một phần trong tổng số hàng hóa cần bán/sử dụng một phần dịch vụ của Bên B nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này thì Bên A sẽ được hưởng khoản thù lao tương ứng với tổng giá trị Hợp đồng mà Bên B đã ký kết với Đối tác.

Điều 5.   Phương thức thanh toán

5.1       Phương thức thanh toán: Thù lao môi giới được thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên B theo các thông tin dưới đây:

Chủ tài khoản    : […]

Tài khoản số      : […]

Tại Ngân hàng   : […]

5.2       Thời hạn thanh toán: 

[Lựa chọn 1]

Thù lao môi giới được thanh toán một lần vào ngày […] tháng […] năm […] (hoặc trong thời hạn […] ngày, kể từ […].

[Lựa chọn 2]

Thanh toán nhiều lần

-            Lần 1: […]

-            Lần 2: […]

-            […] 

Điều 6.   Quyền và nghĩa vụ của Bên A

6.1       Quyền của Bên A:

6.1.1      Được quyền yêu cầu Bên B hỗ trợ miễn phí trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ (các loại phí, lệ phí nếu có phát sinh do Bên A chịu) khi giao dịch môi giới thành công;

6.1.2      Yêu cầu Bên B thực hiện đúng Hợp đồng đã ký với Bên A;

6.2       Nghĩa vụ của Bên A

6.2.1      Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá/dịch vụ được môi giới.

6.2.2      Hợp tác với Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.

6.2.3      Thanh toán đầy đủ thù lao môi giới khi Bên A và Đối tác ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ do Bên B môi giới cho Bên A;

6.2.4      Thanh toán đầy đủ các chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới cho Bên B kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho Bên A;

6.2.5      Bên A cam kết và đảm bảo rằng, tại thời điểm ký kết Hợp đồng này Bên A có đủ điều kiện và năng lực thực hiện việc cung cấp hàng hóa/cung ứng dịch vụ được thỏa thuận theo Hợp đồng này và quy định pháp luật;

6.2.6      Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Điều 7.    Quyền và nghĩa vụ của Bên B

7.1       Quyền của Bên B:

7.1.1      Thực hiện dịch vụ môi giới theo quy định của Hợp đồng này và các quy định của pháp luật;

7.1.2      Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện dịch vụ môi giới;

7.1.3      Hưởng thù lao môi giới khi Bên A và Đối tác ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ do Bên B môi giới cho Bên A;

7.2       Nghĩa vụ của Bên B:

7.2.1      Thực hiện đúng Hợp đồng đã ký với Bên A;

7.2.2      Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho Bên A sau khi hoàn thành việc môi giới;

7.2.3      Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên A;

7.2.4      Chịu trách nhiệm tư vấn cho Bên A mọi vấn đề có liên quan đến Hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ mà Bên A môi giới. 

7.2.5      Bên B cam đoan có đủ năng lực để ký kết và thực hiện Hợp đồng này;

7.2.6      Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Điều 8.  Bảo mật

Mỗi Bên sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến Hợp Đồng này hoặc của Bên còn lại cho bất cứ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mỗi Bên cam kết có biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng những nhân viên có liên quan của mình cũng tuân thủ quy định này và sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp có bất cứ hành vi nào vi phạm quy định này. Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực kể cả sau khi Hợp Đồng này hết hạn hoặc chấm dứt.

Điều 9.   Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có bất cứ mâu thuẫn nào phát sinh từ Hợp Đồng này, Các Bên sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề bằng thương lượng. Nếu không thể giải quyết được trong vòng 30 ngày, vấn đề sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền. Bên thua kiện phải thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp cho Bên thắng kiện (bao gồm cả chi phí luật sư).

 Điều 10.  Điều khoản chung

10.1       Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

10.2       Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Hợp Đồng đều phải được lập thành văn bản và ký duyệt bởi người có thẩm quyền của mỗi Bên.

10.3       Mỗi Bên không được phép chuyển giao bất cứ quyền, nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng này cho bất cứ bên thứ ba nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại.

10.4       Hợp Đồng này sẽ được lập thành […] bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ […] bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A   ĐẠI DIỆN BÊN B
 

Xem thêm : 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.60019 sec| 1054.406 kb