Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định mới

0
76
Hợp đồng ủy quyền bán nhà đất
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Doanh nghiệp muốn tạm ngừng hay tiếp tục hoạt động kinh doanh cần phải có văn bản thông báo tạm ngừng hoặc tiếp tục. Đây là loại giấy tờ doanh nghiệp bắt buộc phải nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh khi tiến hành thủ tục tạm ngừng hay tiếp tục kinh doanh. Sau đây là mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh. 

địa điểm kinh doanh
Tổng đài tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Everest (24/7): 1900 6198

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Theo Khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp.

Có thể hiểu rằng: Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp khi dừng các hoạt động kinh doanh. Ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh chính là ngày chuyển tình trạng pháp lý tạm ngừng kinh doanh. Và tương tự, ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh là ngày kết thúc tình trạng pháp lý tạm ngừng kinh doanh. 

Các đặc điểm của tạm ngừng việc kinh doanh:

(i) Tạm ngừng việc kinh doanh không phải là chấm dứt hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ tạm ngừng kinh doanh trong một thời gian mà doanh nghiệp đã thông báo. Khi hết thời hạn tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp sẽ tiếp tục trở lại hoạt động bình thường.

(ii) Tạm ngừng việc kinh doanh là quyền của doanh nghiệp bởi doanh nghiệp có thể quyết định tạm ngừng hay tiếp tục hoạt động kinh doanh. 

Để biết thêm thông tin: Tạm ngừng kinh doanh

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, mẫu thông báo tạm ngừng việc kinh doanh được soạn thảo dựa trên Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh (hoặc tiếp tục kinh doanh)
trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp (hoặc
chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh)

Kính gửi: (Nơi mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh)……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… cho đến ngày….tháng….năm……

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày … tháng … năm … cho đến ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) ……………………………….

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ………….

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):       

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………………………………………….

cấp ngày: ………………. /………… /……………..

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh từ ngày….tháng….năm……

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục hoạt động từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) ……………………………….

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ………….

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):       

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………………………………………….

cấp ngày: ………………. /………… /……………..

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………..

ĐẠI DIỆN THEO 

Xem thêm: Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể 

TÊN HỘ KINH DOANH

 

 

Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh (hoặc tiếp tục kinh doanh) trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Kính gửi: Nơi mà hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh……………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………..

Cấp lần đầu ngày: …../…/…… tại: …………………………………………………………………………

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: ……………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ………………………………… Fax (nếu có):…………………………………

Email (nếu có): ……………………………….. Website (nếu có): ………………………………….

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:

  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:

Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày…/… /… đến hết ngày…/… /….

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………………………………….

  1. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi:

Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày ………….. tháng ………………. năm ……………….

Lý do tiếp tục kinh doanh: ………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)

Có thể xem thêm: Tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Những lưu ý về thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thứ nhất, khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan, nơi mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, doanh nghiệp không cần thông báo với cơ quan thuế, bởi cơ quan doanh nghiệp đăng ký kinh doanh sẽ làm việc này. Nhưng doanh nghiệp phải hoàn thành các khoản nợ và các loại hợp đồng.

Thứ ba, cần phải chú ý thời gian tạm ngừng hoạt động giới hạn là bao lâu.

Xem thêm: Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý

Truy cập thêm để biết thêm các kiến thức doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here