Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng

Bởi Huỳnh Thu Hương - 29/08/2021
view 344
comment-forum-solid 0

Hợp đồng giao khoán được thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng từ quản lý tới giám sát thi công công việc của đội nhân công và cấp pháp các vật liệu, tiền bạc phục vụ thi công, tiền nhân công theo thỏa thuận.

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Hợp đồng giao khoán xây dựng

Giao khoán là một hoạt động thường diễn ra trong đời sống hàng ngày ở nhiều lĩnh vực từ giao khoán đất, giao khoán việc, giao khoán thi công công trình xây dựng và tất cả đều tồn tại dưới hình thức hợp đồng. Bản chất của hợp đồng giao khoán hay còn gọi là hợp đồng khoán việc là những thỏa thuận về công việc mang tính chất ngắn hạn, thời vụ, không ổn định.

Với mẫu hợp đồng giao khoán công việc xây dựng hay hợp đồng giao khoán thi công xây dựng là căn cứ pháp lý xác định quyền và nghĩa vụ của bên giao khoán và bên nhận giao khoán từ công việc tới vấn đề tiền công, chi phí và quyết toán thuế của công ty xây dựng. Khi 2 bên có những thỏa thuận về việc nhận thi công công trình xây dựng có thể ký kết hợp đồng xây dựng hình thức là hợp đồng giao khoán công việc toàn bộ hoặc hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng một phần… Điều này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu, thỏa thuận của các bên

Xem thêm nội dung liên quan về hợp đồng giao khoán nhân công Tại đây

Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng

Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—***—

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

Số ……. / HĐTK

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……………………………………………., Chúng tôi gồm có:

Bên A (Chủ đầu tư)

Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….……………….…………………........

Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………..…..…………………......

Điện thoại: ………………………………………………………………………...………………….......

Tài khoản số: ………………………………………………………………….…..………………….......

Mở tại ngân hàng ……………………………………………………………………………………………

Đại diện là ông (bà) …………………………………………………………………............................

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

Giấy ủy quyền số ………………………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …

Do ………………………………………………. Chức vụ ………………………………………………...

Bên B (đơn vị khảo sát)

Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….……………….…………………..........

Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………..…..………………….........

Điện thoại: ………………………………………………………………………...…………………..........

Tài khoản số: ………………………………………………………………….…..…………………..........

Mở tại ngân hàng ……………………………………………………………………………………………..

Đại diện là ông (bà) …………………………………………………………………...............................

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………….

Giấy ủy quyền số ………………………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …..

Do ………………………………………………. Chức vụ …………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau:

Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình

Tên Công trình:……….

Địa điểm xây dựng công trình:……………….

Qui mô công trình…………………………..… (ghi khả năng sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ …).

Vốn đầu tư được duyệt theo dự toán:…………………………………… (trong đó phải nêu rõ phần vốn xây lắp, phần vốn thiết bị công nghệ và phần vốn kiến thiết cơ bản khác).

Tiến độ thi công.

 • Ngày thi công:……………
 • Ngày hoàn thành:………..

Trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký, có những khối lượng phát sinh thì Bên A phải làm thủ tục, bổ sung khối lượng phát sinh để ghi vào hợp đồng.

Điều 2: Chất lượng công trình

Bên B phải chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và chất lượng xây lắp toàn bộ công trình, bảo đảm thi công theo thiết kế phù hợp với dự toán đã được duyệt, đúng quy trình, quy phạm, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật trong xây dựng.

Bên A có trách nhiệm cử người giám sát tại công trình để theo dõi chất lượng vật liệu, cấu kiện bên tông, chất lượng xây lắp, nếu thấy phần nào chưa được bảo đảm thì yêu cầu bên B làm lại. Bên A có trách nhiệm xác nhận công tác phát sinh để làm cơ sở cho việc nghiệm thu và thanh toán. Bên A xét thấy xây lắp không đạt yêu cầu được quyền không ký vào biên bản nghiệm thu hoặc chưa nhận bàn giao.

Khi bên B muốn thay đổi loại vật liệu xây lắp nào hoặc thay đổi phần thiết kế nào đều phải được sự chấp thuận của bên A và cơ quan thiết kế.

Bên B có trách nhiệm bảo hành chất lượng công trình trong thời gian  là …. năm.

Điều 3: Các điều kiện đảm bảo thực hiện hợp đồng

Trách nhiệm của bên A phải:

Bàn giao mặt bằng công trình.

Giao tim, mốc công trình theo yêu cầu của tổng tiến độ.

Bàn giao mọi hồ sơ, tài liệu cần thiết cho bên B.

Bàn giao vật tư, thiết bị cho bên B tại địa điểm ……………………… (nếu bên A có vật tư, thiết bị).

Trách nhiệm của bên B

Quản lý thống nhất mặt bằng xây dựng sau khi được giao.

Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự và an toàn lao động bên công trình.

Tiếp nhận bảo quản các loại tài liệu, vật tư, kỹ thuật được bên A giao.

Điều 4: Trị giá công xây lắp

Trị giá hợp đồng căn cứ vào dự toán được duyệt là  ………………………………………….. Đồng.

Trong quá trình thực hiện nếu có quy định mới của nhà nước ban hành thì phần trị giá công xây lắp được điều chỉnh theo.

Điều 5: Nghiệm thu và bàn giao công trình

Bên A có trách nhiệm thành lập và chủ trì hội đồng nghiệm thu theo quy định của Nhà nước (có lập biên bản ghi rõ thành phần).

Hội đồng nghiệm thu sẽ tiến hành nghiệm thu theo ………………………….… đợt theo từng khâu công việc chủ yếu, từng bộ phận hoặc từng hạng mục công trình và cuối cùng là toàn bộ công trình.

Xem thêm về biên bản nghiệm thu công trình

Bên B có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nghiệm thu.

Sau khi thực hiện xong việc nghiệm thu bên B có trách nhiệm bàn giao hạng mục công trình ………………..…(hoặc toàn bộ công trình …) cùng với hồ sơ hoàn thành công trình cho bên A vào ngày … tháng … năm … Bên A có trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định về lưu trữ tài liệu của Nhà nước.

Điều 6: Tạm ứng, thanh quyết toán

Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

Bên B đưa tài sản ………………….… có giá trị được công chứng xác nhận là ……………………… đồng để thế chấp (cầm cố) bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng này.

Điều 8: Quy trình về thưởng phạt

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động thương lượng giải quyết bảo đảm hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng giao khoán xây dựng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… đến ngày …… (thường là ngày quyết toán xong).

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào ngày ….. Bên A có trách nhiệm tổ chức cuộc thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản. Gửi các cơ quan có liên quan… bản bao gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A Giám đốc ĐẠI DIỆN BÊN B Giám đốc

Xem thêm nội dung liên quan về hợp đồng xây dựng trọn gói mới nhất

Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————–***———- HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 20…….

Tại số nhà:……đường ……, phường…….., quận……, tỉnh/tp………….Hai bên gồm có:

BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở ( gọi tắt là Bên A)

Ông/bà: ……………………………………………………………………………… Số CMTND :………………………..….Cấp ngày…/…/…… Tại : Công an….. Địa chỉ: …………………………………..………………………………………… Điện thoại: ………………………………..…………………………………………

BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở ( gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà/Công ty: ………………………………………………..………………… Địa chỉ: số nhà ………………………………………………………………………………. Điện thoại: ………………………………………………………………………… Chứng chỉ hành nghề (hoặc Giấy Chứng nhận ĐKKD, nếu là Công ty)………… Ngày cấp:………………………….Nơi cấp:……………………………………

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận phần nhân công thi công xây dựng công trình nhà ở tọa tại địa chỉ ……………………………………………………. với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc, Đơn giá, Tiến độ thi công, Trị giá hợp đồng

Đơn giá xây dựng: Bên A khoán gọn tiền công cho bên B theo mét vuông (m2) xây dựng mặt sàn.

Đơn giá mỗi m2 xây dựng hoàn thiện được tính như sau:

 • Sàn chính: ……….. đồng/m2
 • Sàn phụ:  …………đồng/m2

Các phần việc khác (nếu có) như: chống đỡ, che chắn đảm bảo an toàn cho nhà liền kề, chuyển đất khi đào móng sẽ được hai bên thỏa thuận riêng ngoài hợp đồng.

Chuẩn bị trước khi thi công: Bên B đảm nhiệm:

 • Vận chuyển vật liệu trong nội bộ công trình. Bên A chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển vật liệu đến chân công trình;
 • Sàng cát, nắn chặt, uốn cốt thép;
 • Phun ẩm gạch trước khi xây, phun ẩm tường sau khi xây, phun bảo dưỡng bê tông đúng kỹ thuật;

Bên B phải đảm bảo sự kết hợp giữa thợ điện và thợ xây lắp đường nước để lắp đặt đúng kỹ thuật và tiến độ thi công.

Tiến độ thi công.:

 • Ngày bắt đầu thi công: Từ ngày …/ ……. /20…….
 • Thời gian hoàn thiện kết thúc thi công bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ vào ngày …/ …/ 20…., nếu chậm sẽ phạt 5 % giá trị hợp đồng

Trị giá hợp đồng: Trị giá hợp đồng được xác định như sau:

Thanh toán theo m2 hoàn thiện ……….đ/m2

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm của Bên A

Cung cấp vật tư đảm bảo chất lượng, số lượng, cung cấp điện, nước đến công  trình, tạm ứng và thanh toán kịp thời; Cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình; Cử người trực tiếp giám sát thi công về tiến độ, biện pháp kỹ thuật thi công về khối lượng và chất lượng, bàn giao nguyên liệu và xác nhận phần việc mới cho thi công tiếp; Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình thi công; Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc lãng phí vật tư.

Trách nhiệm của Bên B

Cung cấp cốp pha lát sàn bằng gỗ hoặc tôn, xà gồ, cột chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật về thời gian và số lượng ( chi phí thuộc về bên B ); Luôn luôn đảm bảo từ 5 đến 6 thợ chính và 1 đến 2 thợ phụ trở lên để thi công trong ngày; Thi công theo thiết kế và các yêu cầu cụ thể của Bên A đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, lãng phí phải làm lại không tính tiền công và phải bồi hoàn vật liệu; Lập tiến độ thi công, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng hạng mục công trình phải được bên A nghiệm thu mới được thi công tiếp; Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tư, an ninh, khai báo tạm trú; Bảo quản nguyên vật liệu bên A bàn giao và phương tiện, máy thi công; Khi đổ bê tông bên B phải đảm bảo bê tông phải được làm chắc bằng đầm dung; Bề mặt của tường, trần phải được trát phẳng, khi soi ánh sáng điện vào phải đảm bảo không nhìn rõ vết trát lồi lõm; Chịu trách nhiệm bảo hành công trình  trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được bên A nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu thấm tường, nứt tường, thấm sàn, nứt sàn bê tông thì bên B chịu trách nhiệm khắc phục, bên A không thanh toán số tiền bảo hành cho bên B; Số tiền bảo hành công trình là ……% tổng giá trị thanh toán.

Điều 3: Thanh toán

Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu: Xong phần xây thô và đổ mái được ứng 40% ( ứng theo từng tầng ); Sau khi lát nền, sơn xong và bàn giao công trình bên A được thanh toán không vượt quá 90 % khối lượng công việc đã hoàn thành; Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng bên A được thanh toán số tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản đã thanh toán, tạm ứng và tiền bảo hành công trình.

Điều 4: Cam kết

Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng công trình; Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức và trình độ tay nghề kỹ thuật như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán 70% theo khối lượng đã được nghiệm thu. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng; Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành; Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A Giám đốc ĐẠI DIỆN BÊN B Giám đốc
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18720 sec| 1106.5 kb