Hợp đồng hợp tác ba bên được ký kết như thế nào?

Bởi Trần Hồng Sơn - 01/07/2021
view 89
comment-forum-solid 0

Hiện nay, việc giao kết hợp đồng được thực hiện, diễn ra thường xuyên. Giao kết hợp đồng dân sự thường chỉ đề cập đến dưới hình thức hai bên thỏa thuận rồi cùng nhau kí kết để xác lập thành hợp đồng. Ngoài hình thức này, thì hợp đồng dân sự còn có hình thức hợp đồng hợp tác ba bên ký kết, thực hiện. Vậy hợp đồng hợp tác ba bên là gì và những quy định pháp lý khi xác lập hợp đồng ba bên như thế nào?

Hợp đồng hợp tác ba bên cần lưu ý gì?       Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Có được ký kết hợp đồng BCC ba bên không?

Hợp đồng hợp tác ba bên khác về số lượng chủ thể các bên tham gia kí kết trong hợp đồng. Tuy nhiên bản chất vẫn là hợp đồng nên vẫn phải đáp ứng các quy định sau đây của pháp luật về một văn bản hợp đồng khi được kí kết.

Quy định về nội dung

Điều 398 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định rõ về nội dung của hợp đồng ba bên, theo đó các bên tham gia phải có những thỏa thuận trong bản hợp đồng về các nội dung chính như sau:

- Đối tượng liên quan trong hợp đồng bao gồm những ai là tổ chức hay cá nhân;

- Số lượng của mặt hàng ,chất lượng của mặt hàng;

- Giá cả cụ thể của mặt hàng, của đối tượng giao kết trong hợp đồng;

- Hình thức và phương thức thanh toán giữa ba bên khi kí kết hợp đồng như thế nào ;

- Thời hạn thực hiện hợp đồng và địa điểm thực hiện hợp đồng, phương thức thực hiện hợp đồng;

- Quyền và nghĩa vụ ba bên khi tham gia kí kết;

- Trách nhiệm của mỗi bên do vi phạm các quy định trong hợp đồng; khi xảy ra tranh chấp giữa các bên thì phương thức giải quyết như thế nào.

Quy định về hình thức

Đối với hợp đồng dân sự thông thường, thì có các hình thức giao kết như: hợp đồng giao kết bằng miệng, hợp đồng giao kết bằng văn bản… Riêng đối với hợp đồng ba bên kí kết, bắt buộc phải được giao kết bằng văn bản rõ ràng, cụ thể và có chữ ký của ba bên để xác lập hợp đồng (Điều 401 Bộ luật dân sự 2015)

Bạn có thể tham khảo các quy định pháp luật về hợp đồng bcc!

Mẫu hợp đồng hợp tác ba bên

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC BA BÊN Số: …../HDHTKD ……., ngày…. tháng ……năm …….

Chúng tôi gồm có: 1. Trường (gọi tắt là Bên A). Trụ sở: ; Giấy phép thành lập số: ……………………………; cấp ngày: ;

của Bộ giáo dục Đào tạo ;

Số tài khoản: ; Điện thoại: ; Người đại diện: ; Chức vụ: ; 2. Doanh nghiệp gọi tắt là Bên B): Trụ sở: ; GCNĐKKD số: ……………………………….….…..………..do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………………………………….….. cấp ngày: ; Số tài khoản: ; Điện thoại: ; Người đại diện: ; Chức vụ: ; Được uỷ quyền theo Giấy uỷ quyền số: Ngày ….. tháng ….. năm ………..; 3. Ông / Bà: (Gọi tắt và bên C): - CMND số: …………………… do CA ……………………………........... cấp ngày ; - Địa chỉ thường trú: ; - Mã số sinh viên: ; - Khoa: .................................................... Ngành ; - Số điện thoại: ; Trên cơ sở:

- Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim “XYZ” số [………] ký ngày [………] giữa Bên B và Bên C (Sau đây được gọi là “Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim”). - Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất bộ phim số [………] ký ngày [………] giữa Bên A và Bên B (Sau đây được gọi là “Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật”). Cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với các điều khoản và điều kiện sau đây: Điều 1. Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh Bên A, Bên B và Bên C nhất trí cùng nhau hợp tác ………………………………………………………………….. Điều 2. Thời hạn hợp đồng Thời hạn hợp tác là ……. (năm) bắt đầu kể từ ngày….. tháng …… năm ………đến hết ngày….. tháng ……..năm ………. Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của ba bên. Điều 3. Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh 3.1. Góp vốn Bên A có nghĩa vụ góp vốn cho Bên B số tiền để sản xuất phim là: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng chẵn). Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A số tiền là 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng chẵn) 3.2. Phân chia kết quả kinh doanh 3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ………%, Bên B được hưởng ………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước. Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: ……………………………………………...

3.2.2 Chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm: - Tiền phục trang: - Lương diễn viên: - Chi phí ăn uống: - Chi phí đi lại: - Chi phí khác... Điều 4. Các nguyên tắc tài chính Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực. Điều 5. Ban điều hành hoạt động kinh doanh Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử 01 (một), Bên B sẽ cử 02 (hai) đại diện khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý. Đại diện của Bên A là: …………………………………………- Chức vụ: Đại diện của Bên B là: ………………………………………… - Chức vụ: Trụ sở của ban điều hành đặt tại: Điều 6. Điều khoản chung 6.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 6.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 10% giá trị hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại. 6.3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng. 6.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền. Điều 7. Hiệu lực Hợp đồng 7.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật. Khi kết thúc Hợp đồng, Ba bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng. 7.2. Hợp đồng này gồm ……… trang không thể tách rời nhau, được lập thành ……… bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ ……….. bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN C

Bạn có thể tìm hiểu những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng BCC Xem thêmDanh mục tư vấn thương mại - Công ty Luật TNHH Everest

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trần Hồng Sơn

Trần Hồng Sơn

https://everest.org.vn/luat-su-tran-hong-son Luật sư Trần Hồng Sơn là chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, thu hồi đất, thừa kế, tranh chấp đất đai.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
2.28498 sec| 1030.367 kb