Quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Bởi Lương Lê Hồng Ngọc - 22/01/2022
view 30
comment-forum-solid 0

Bạn đang tìm hiểu thông tin liên quan đến hoạt động chấp thuận đầu tư? Thẩm quyền chấp thuận đầu tư theo quy định Luật đầu tư năm 2020 thuộc cơ quan nào? Tìm hiểu để nộp hồ sơ xin quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhanh chóng

chấp thuận chủ trương đầu tư Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại - gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thế nào là chấp thuận chủ trương đầu tư?

Có thể hiểu như thế nào là việc chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo quy định pháp luật hiện hành thì việc chấp thuận chủ trương đầu tư có thể hiểu là việc cơ quan nhà nước thực hiện xem xét, thẩm định và ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Nội dung chấp thuận liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, quy mô của dự án, quy mô, tiến độ, thời hạn để thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, những cơ chế chính sách đặc biệt/ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

Có thể bạn quan tâm: chủ trương đầu tư dự án

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ theo quy định của pháp luật tại Luật đầu tư năm 2020 thì cơ quan có thẩm quyền chủ trương đầu tư bao gồm: Quốc hội/Thủ tướng Chính phủ/Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cụ thể như sau:

Thẩm quyền chấp thuận của Quốc hội

Quốc hội sẽ có thẩm quyền chấp thuận chủ trương với các dự án đầu tư theo quy định tại Điều 30 Luật đầu tư năm 2020, bao gồm:

(i) Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Quốc hội là chỉ những dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường/tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường như sau: Nhà máy điện hạt nhân/Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

(ii) Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền là dự án có yêu cầu thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

(iii) Các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền là dự án có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi/từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;

(iv) Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền là dự án có yêu cầu áp dụng cơ chế/chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định để đầu tư.

Xem thêm về: luật thương mại

Thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

Dự án xin quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng là những dự án không thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Quốc hội. Dự án thủ tướng chính phủ xem xét quyết định bao gồm: 

Các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp như sau:

“(i) Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

(ii) Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;

(iii) Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;

(iv) Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;

(v) Dự án đầu tư chế biến dầu khí;

(vi) Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

(vii) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;

(viii) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;”

Những dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng/trồng rừng/xuất bản/báo chí;

Những dự án đầu tư nhưng thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;

Những dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/xin quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Những dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là những dự án không thuộc thẩm quyền của Quốc hội/Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban nhân dân dân cấp tỉnh được quyền chấp thuận các dự án như sau:

(i) Những dự án có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu/nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

(ii) Những dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp:

(i) Những dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị;

(ii) Những dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị;

(iii) Những dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt.

(iv) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

(v) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Đối với dự án đầu tư nêu trên, ngoại trừ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf được thực hiện tại khu công nghiệp/khu chế xuất/khu công nghệ cao/khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nộp hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư ở đâu?

Theo quy định của Luật đầu tư cũ(Luật đầu tư 2014) thì nơi nộp hồ sơ để xin quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ là cơ quan đăng ký đầu tư tại nơi diễn ra hoạt động đầu tư dự án. Theo quy định của Luật đầu tư 2020 - quy định mới thì nơi nộp hồ sơ đối với dự án dưới thẩm quyền của Quốc hội/Thủ tướng chính phủ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với trường hợp dự án theo thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì quy định của Luật 2020 giữ lại theo quy định của Luật cũ. Việc tiếp nhận hồ sơ dự án thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký đầu tư tại địa điểm trong khu vực địa bàn tỉnh thực hiện dự án. Sau đó cơ quan này có nghĩa vụ gửi đến Bộ kế hoạch và đầu tư tiến hành thẩm định hồ sơ.

Theo quy định của Luật cũ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với các dự án này là Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư (thuộc cấp tỉnh), sau đó cơ quan này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định hồ sơ.

Xem thêm về: mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Lương Lê Hồng Ngọc

Lương Lê Hồng Ngọc

Lương Lê Hồng Ngọc là chuyên viên pháp lý của một công ty luật tại Hà Nội. Hiện tại Ngọc cũng đang là content editor của website luatcongty.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.30559 sec| 1017.07 kb