Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa ba bên

Bởi Trần Hồng Sơn - 30/06/2021
view 558
comment-forum-solid 0
Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa ba bên là gì ? Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng ? Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa. hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên là gì?      Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa ba bên là gì?

Hợp đồng mua bán hàng hoá ba bên bản chất thực ra vẫn là một trong những dạng khác của hợp đồng. Hợp đồng ba bên được hiểu là sự thỏa thuận giữa ba bên tham gia về việc xác lập quan hệ trong hợp đồng, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Hợp đồng ba bên được xác lập và thực hiện ngay sau khi ba bên liên quan đạt được sự thỏa thuận. Ngay sau khi hợp đồng được ba bên xác lập thực hiện, nội dung mà ba bên đã giao kết với nhau đúng pháp luật thì hợp đồng sẽ có hiệu lực bắt buộc thực hiện với các bên đã giao kết. Mời bạn tham khảo thêm về Hợp đồng mua bán hàng hóa 

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

i) Ba bên khi tham gia kí kết phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự  ii) Ba bên khi tham gia kí kết, xác lập xây dựng nội dung trong hợp đồng phải dựa trên tinh thần tự nguyện của cả ba bên, không có dấu hiệu của sự ép buộc iii) Hợp đồng ba bên kí kết phải đáp ứng các điều kiện về cả mặt nội dung, lẫn mặt hình thức theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng. vi) Trong trường hợp một trong ba bên tham gia giao kết hợp đồng là tổ chức thì chủ thể trực tiếp giao kết của tổ chức đó phải đúng với thẩm quyền được giao.

Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên

i) Đối tượng của Hợp đồng: Các bên thoả thuận tính hợp pháp của loại hàng hoá giao dịch vì không phải mọi hàng hoá đều được đưa vào kinh doanh, mua bán. Các điều kiện về số lượng, chất lượng, cách thức bảo quản, đóng gói… hàng hoá do các bên thoả thuận. ii) Giá trong hợp đồng: Ghi rõ tổng giá trị hợp đồng, đơn vị thanh toán là Việt Nam đồng, trừ một số quy định cho phép sử dụng ngoại hối, phương thức xác định giá khi có biến động, khi có sự kiện bất khả kháng. iii) Phương thức và thời hạn thanh toán: cần ghi rõ, cụ thể. Để đảm bảo an toàn, các bên có thể mở LC hoặc sử dụng các biện pháp bảo lãnh tại Ngân hàng cho việc thanh toán. vi) Thời điểm giao nhận: Bên mua cần quy định rõ những điều kiện kèm theo để bên bán thực hiện nghĩa vụ chuyển giao hàng hoá. v) Kiểm tra hàng hoá, nghiệm thu, bàn giao vi) Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên vii) Thời gian thực hiện hợp đồng viii) Một số điều khoản thông thường: Trường hợp bất khả kháng; chấm dứt hợp đồng; giải quyết tranh chấp, hiệu lực hợp đồng; Phạt hợp đồng xi) Một số điều khoản tuỳ nghi: Quyền sở hữu trí tuệ; Bảo mật thông tin; Chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng; Cách thức thông báo giữa các bên trong Hợp đồng liên quan tới Hợp đồng.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———– HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ BA BÊN Số         /20……/HĐMBBB
 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;
Hôm nay, ngày       tháng                     năm 20…., tại……………… Chúng tôi gồm có: BÊN A: TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………………………………………… Đại diện bởi:               Ông/Bà………………………………………………………… Chức vụ:         …………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………………………………………………. Tài khoản số: …………………………………………. Mở tại ngân hàng:………………………………………………………………… BÊN B: TÊN DOANH NGHIỆP Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………………………………………… Đại diện bởi:               Ông/Bà………………………………………………………… Chức vụ:         …………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………………………………………………. Tài khoản số: …………………………………………. Mở tại ngân hàng:………………………………………………………………… (Sau đây Bên A, Bên B gọi là Bên Bán) BÊN C: TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC Trường hợp là cá nhân: Ông/Bà:…………………………….Sinh ngày:……./……/…………. Giấy CMND/Hộ chiếu số :………………….cấp ngày……/……/…..tại……………….. Quốc tịch (đối với người nước ngoài):……………………………………………………. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………… Số điện thoại: ……………………         Email:…………………………………. Trường hợp là tổ chức: Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………………………………………… Đại diện bởi:               Ông/Bà………………………………………………………… Chức vụ:         …………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………………………………………………. Tài khoản số: …………………………………………. Mở tại ngân hàng:………………………………………………………………… (Sau đây gọi tắt là Bên Mua) Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau: ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG Bên Bán phối hợp sản xuất những phụ kiện, linh kiện, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh và bán cho Bên Mua:
STT Tên hàng hoá Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
1
2
3
4
5
6
7
8 Cộng tiền hàng
9 Thuế GTGT (%)
10 Tổng tiền thanh toán
Hàng    hoá   do    Bên    Bán    cung    cấp    phải   đảm    bảo    đúng    chất   lượng    quy   định tại……………………… ĐIỀU 2: GIÁ CỦA HỢP ĐỒNG Giá của hợp đồng là: …………………… (Bằng chữ…………………………………………………………………………………………………………….. ) Giá của hợp đồng là giá tính dựa trên sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Bên Mua. Bên A và bên B phải thống nhất giá cả sản phẩm hoàn chỉnh và thoả thuận với Bên A ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN Bên Bán giao cho Bên Mua theo lịch sau:
Số thứ tự Tên hàng Đơn vị Số lượng Thời gian Địa điểm Ghi chú
Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên………………………. chịu. Chi phí bốc xếp (mỗi Bên Mua chịu một đầu hoặc……………………….. ) Quy định lịch giao nhận hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là……………………… đồng-ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện. Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành). Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì thì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó. Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ: –            ………………………………………. (Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua; Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán; Giấy chứng minh nhân dân.) ĐIỀU 4: BẢO HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Bên Bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng……………………… cho bên mua trong thời gian là………………….. tháng. Bên Bán phải cung cấp đủ hướng dẫn sử dụng cho từng loại hàng hóa (nếu cần). ĐIỀU 5: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán là:   ……………………. (Bằng chữ…………………………………………………………………………………………… ) Giá trên chưa/ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thời hạn thanh toán: Mỗi một lô hàng khi Bên Bán xuất ra Bên Mua sẽ thanh toán làm ……. lần: Lần 1:…………………… tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên Bán giao hàng. Lần 2: …………….. giá trị còn lại, sau…………………………………. ngày kể từ ngày Bên Bán giao hàng. Lần ……………………………………………………………………………. (Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày  tết) Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khi Bên Mua thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên Bán có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên Mua theo qui định của pháp luật. ĐIỀU 6: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN: Bên Bán chuyển giao tài sản cho Bên Mua tại…………….. trong thời hạn ………………….. ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng; ĐIỀU 7: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN GIỮA BA BÊN Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên Bán cung cấp cho tới khi hàng đến ……………………
 • Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng cho Bên mua tại ………………………..
 • Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên
ĐIỀU 8: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho xưởng của mình đến …………………………………
 • Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 • Thanh toán theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.                                                                             
Nếu một trong các bên vi phạm hợp đồng thì sẽ bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật? Bạn có thể tham khảo bài viết: Xử lý vi phạm trong mua bán hàng hóa                                                                

 Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Trần Hồng Sơn

Trần Hồng Sơn

https://everest.org.vn/luat-su-tran-hong-son Luật sư Trần Hồng Sơn là chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, thu hồi đất, thừa kế, tranh chấp đất đai.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.33576 sec| 1066.492 kb